Kolégium dekana je poradným orgánom dekana fakulty. Členmi kolégia sú podľa čl. 14, ods. 10 Štatútu Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave dekan, prodekani, tajomník fakulty, vedúci katedier, predseda AS FMV EU, zástupca odborov, zástupca Študentského parlamentu FMV EU a ďalší podľa rozhodnutia dekana.

 

Členmi kolégia dekana FMV EU v Bratislave sú: 

 • PhDr. Rudolf KUCHARČÍK, PhD.
  dekan
 • Dr.h.c. prof. Ing. Ľudmila LIPKOVÁ, CSc.
  I. prodekanka a prodekanka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium, vedúca Katedry medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie
 • Mgr. Tetyana ZUBRO, PhD.
  prodekanka pre pedagogickú prácu
 • Ing. Kristína BACULÁKOVÁ, PhD.
  prodekanka pre zahraničné vzťahy
 • Mgr. Samuel GODA, PhD.
  prodekan pre rozvoj fakulty
 • Ing. Emília NOVÁKOVÁ
  tajomníčka fakulty
 • doc. Ing. Martin Grešš, PhD.
  predseda Akademického senátu
 • doc. PhDr. Ľubomír ČECH, CSc. mim. prof.
  vedúci Katedry medzinárodných politických vzťahov
 • prof. JUDr. Stanislav MRÁZ, CSc.
  vedúci Katedry medzinárodného práva
 • Ing. Leonid RANETA, PhD.
  zástupca odborov
 • Bc. Gabriela ŠUJANSKÁ
  zástupkyňa Študentského parlamentu FMV EU