Kolégium dekana je poradným orgánom dekana fakulty. Členmi kolégia sú podľa čl. 14, ods. 10 Štatútu Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave dekan, prodekani, tajomník fakulty, vedúci katedier, predseda AS FMV EU, zástupca odborov, zástupca Študentského parlamentu FMV EU a ďalší podľa rozhodnutia dekana.

 

Členmi kolégia dekana FMV EU v Bratislave sú: 

 • doc. PhDr. Rudolf KUCHARČÍK, PhD.
  dekan
 • Mgr. Michael AUGUSTÍN, PhD., MPA
  prodekan pre vedu a doktorandské štúdium, prvý prodekan
 • Mgr. Tetyana ZUBRO, PhD.
  prodekanka pre vzdelávanie
 • JUDr. Klaudia HRANÍKOVÁ PYTEĽOVÁ, PhD.
  prodekanka pre zahraničné vzťahy
 • Ing. Kristína BACULÁKOVÁ, PhD.
  prodekanka pre rozvoj 
 • Ing. Emília NOVÁKOVÁ
  tajomníčka fakulty
 • doc. Ing. Martin GREŠS, PhD.
  predseda Akademického senátu, vedúci Katedry medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie
 • doc. PhDr. Ľubomír ČECH, CSc.
  vedúci Katedry medzinárodných politických vzťahov
 • Dr.habil. JUDr. Ing. Katarína BROCKOVÁ, LL.M PhD.
  vedúca Katedry medzinárodného práva
 • Ing. Leonid RANETA, PhD.
  zástupca odborov
 • Bc. Matúš Hvolka
  zástupca Študentského parlamentu FMV EU