Akademický senát FMV EU je jej samosprávnym zastupiteľským orgánom. Člení sa na zamestnaneckú a študentskú časť. Členov zamestnaneckej časti AS FMV volia v priamych voľbách členovia zamestnaneckej časti akademickej obce. Členov študentskej časti AS FMV volia v tajných voľbách členovia študentskej časti akademickej obce. Funkčné obdobie členov zamestnaneckej časti AS FMV EU je štvorročné, študentskej časti AS FMV EU dvojročné. 

Doručené návrhy na 2 kandidátov

 Výsledky doplňujúcich volieb do Akademického senátu FMV za zamestnaneckú časť 

 

Zoznam členov AS FMV EUBA pre funkčné obdobie 2019-2023

 

PREDSEDA AS FMV EUBA:

doc. Ing. Martin GREŠŠ, PhD.

Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie FMV EUBA

 

PODPREDSEDOVIA AS FMV EUBA:

PhDr. Peter CSÁNYI, PhD.

zástupca zamestnaneckej časti akademickej obce FMV EUBA

 

TAJOMNÍK AS FMV EUBA:

 

ČLENOVIA AS FMV EUBA:

Mgr. Ivana ANTOŠOVÁ

referentka pre doktorandské štúdium

 

Dr. habil. JUDr. Ing. Katarína BROCKOVÁ, LL.M, PhD.

Katedra medzinárodného práva FMV EUBA

 

doc. PhDr. Ľubomír ČECH, CSc.

Katedra medzinárodných politických vzťahov FMV EUBA 

 

doc. Milan KURUCZ, CSc.

Katedra medzinárodných politických vzťahov FMV EUBA

 

Ing. Leonid RANETA, PhD.

Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie FMV EUBA

 

Mgr. Andrej KINER

zástupca študentskej časti akademickej obce FMV EUBA

 

Katarína STRAUSZOVÁ

zástupkyňa študentskej časti akademickej obce FMV EUBA

 

Matúš HVOLKA

zástupca študentskej časti akademickej obce FMV EUBA

 

Radovan KOPÁL 

zástupca študentskej časti akademickej obce FMV EUBA

 

DOKUMENTY

Rokovací poriadok Akademického senátu FMV EU v Bratislave

Zásady volieb do Akademického senátu FMV EU v Bratislave

Zásady volieb do Akademického senátu EU v Bratislave

 

Zápisnice zo zasadnutí a správy o činnosti AS FMV