Načítavam stránku...

Akademický senát FMV EU je jej samosprávnym zastupiteľským orgánom. Člení sa na zamestnaneckú a študentskú časť. Členov zamestnaneckej časti AS FMV volia v priamych voľbách členovia zamestnaneckej časti akademickej obce. Členov študentskej časti AS FMV volia v tajných voľbách členovia študentskej časti akademickej obce. Funkčné obdobie členov zamestnaneckej časti AS FMV EU je štvorročné, študentskej časti AS FMV EU dvojročné.

 

Členmi Akademického senátu FMV EU v Bratislave sú:

PREDSEDNÍČKA AS FMV EU:

 • Dr. habil. Ing. Eva JANČÍKOVÁ, PhD.
  Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie FMV EU v Bratislave

 

PODPREDSEDOVIA AS FMV EU:

 • PhDr. Gilbert FUTÓ, PhD.
  zástupca zamestnaneckej časti FMV EU v Bratislave
 • Mgr. Michal KLENKA
  zástupca študentskej obce FMV EU v Bratislave

 

TAJOMNÍK AS FMV EU:

 • doc. Ing. Martin GREŠŠ, PhD.  mim. prof.
  Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie FMV EU v Bratislave

 

ČLENOVIA AS FMV EU:

 • Mgr. Renáta BALCOVÁ
  referentka pre doktorandské štúdium
 • Dr. habil. JUDr. Ing. Katarína BROCKOVÁ, LL.M, PhD.
  Katedra medzinárodného práva FMV EU v Bratislave
 • prof. JUDr. Stanislav MRÁZ, CSc.
  Katedra medzinárodného práva FMV EU v Bratislave
 • Ing. Leonid RANETA, PhD.
  Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie FMV EU v Bratislave
 • Michaela GREGOROVIČOVÁ
   
  zástupkyňa študentskej obce FMV EU v Bratislave
 • Gabriela ŠUJANSKÁ
   
  zástupkyňa študentskej obce FMV EU v Bratislave
 • Kristína VASEKOVÁ
  zástupkyňa študentskej obce FMV EU v Bratislave

 

DOKUMENTY

Rokovací poriadok Akademického senátu FMV EU v Bratislave

Zásady volieb do Akademického senátu FMV EU v Bratislave

Zásady volieb do Akademického senátu EU v Bratislave

 

Zápisnice zo zasadnutí a správy o činnosti AS FMV