Akademický senát FMV EU je jej samosprávnym zastupiteľským orgánom. Člení sa na zamestnaneckú a študentskú časť. Členov zamestnaneckej časti AS FMV volia v priamych voľbách členovia zamestnaneckej časti akademickej obce. Členov študentskej časti AS FMV volia v tajných voľbách členovia študentskej časti akademickej obce. Funkčné obdobie členov zamestnaneckej časti AS FMV EU je štvorročné, študentskej časti AS FMV EU dvojročné. 

 

 

Voľby do Akademického senátu Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave za študentskú časť sa v zmysle Zásad volieb do AS FMV EU v Bratislave budú konať dňa 4. 10. 2023.

Vyhláška o pravidlách, termínoch prípravy a priebehu volieb kandidátov na člena Akademického senátu Fakulty medzinárodných vzťahov za študentskú časť akademickej obce FMV EU v Bratislave

Príloha 1

Príloha 2

Zverejnenie zoznamu kandidátov na voľby do AS FMV za študentskú časť

zoznam_kandidatov.pdf

Oznámenie o výsledku volieb

Zápisnica

 

Voľby do Akademického senátu Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave za zamestnaneckú časť sa v zmysle Zásad volieb do AS FMV EU v Bratislave budú konať dňa 4. 10. 2023. 

Výsledky volieb do AS FMV EUBA za zamestnaneckú časť

Odovzdané návrhy kandidátov za člena AS FMV EUBA za zamestnaneckú časť  

Vyhláška o pravidlách, termínoch prípravy a priebehu volieb kandidátov na členov Akademického senátu Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave za zamestnaneckú časť akademickej obce FMV EU v Bratislave 

Príloha č. 1

Príloha č. 2

 

Výsledky volieb do Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave za študentskú časť akademickej obce Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity. 

Výsledky volieb 3 kandidátov do Akademického senátu EU v  Bratislave na funkčné obdobie od 1. 5. 2023 do 30. 4. 2027 za študentskú časť

Zverejnenie zoznamu kandidátov za voľby do AS EU za študentskú časť akademickej obce FMV EU

Vyhláška Voľby kandidátov na členov Akademického senátu EU v Bratislave za študentskú časť akademickej obce FMV EU v Bratislave na funkčné obdobie od 1.5.2023 do 30.4.2027.

 

Akademický senát FMV EU v Bratislave vyhlasuje voľby do AS EUBA za zamestnaneckú časť

Výsledky volieb 3 kandidátov do Akademického senátu EU v  Bratislave na funkčné obdobie od 1. 5. 2023 do 30. 4. 2027 za zamestnaneckú časť FMV zo dňa 25. 4. 2023

OZNAM o odovzdaných návrhoch na kandidátov na člena Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave za zamestnaneckú časť Fakulty medzinárodných vzťahov na funkčné obdobie od 1. 5. 2023 do 30. 4. 2027.  

Zásady volieb do Akademického senátu EUBA za zamestnaneckú časť FMV EUBA  25. 4. 2023

Návrh na kandidáta

Súhlas navrhnutého kandidáta

 

 

Doručené návrhy na 2 kandidátov

 Výsledky doplňujúcich volieb do Akademického senátu FMV za zamestnaneckú časť 

 

Zoznam členov AS FMV EUBA pre funkčné obdobie 1.11.2023 - 31.10.2027

 

PREDSEDA AS FMV EUBA:

doc. Ing. Martin GREŠŠ, PhD.

Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie FMV EUBA

 

PODPREDSEDOVIA AS FMV EUBA:

PhDr. Peter CSÁNYI, PhD.

zástupca zamestnaneckej časti akademickej obce FMV EUBA

 

Tamara HÁMOROVÁ

zástupkyňa študentskej časti akademickej obce FMV EUBA

 

TAJOMNÍK AS FMV EUBA:

Mgr. Ivana ANTOŠOVÁ

 

ČLENOVIA AS FMV EUBA:

Mgr. Ivana ANTOŠOVÁ

referentka pre doktorandské štúdium

 

Ing. Leonid Raneta, PhD.

Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie FMV EUBA

 

Dr. habil. JUDr. Ing. Katarína BROCKOVÁ, LL.M, PhD.

Katedra medzinárodného práva FMV EUBA

 

doc. PhDr. Ľubomír ČECH, CSc.

Katedra medzinárodných politických vzťahov FMV EUBA 

 

Ing. Sabina Lacušová

zástupca študentskej časti akademickej obce FMV EUBA

 

Radka Kytková

zástupkyňa študentskej časti akademickej obce FMV EUBA

 

DOKUMENTY

Rokovací poriadok Akademického senátu FMV EU v Bratislave

Zásady volieb do Akademického senátu FMV EU v Bratislave

Zásady volieb do Akademického senátu EU v Bratislave

 

Zápisnice zo zasadnutí a správy o činnosti AS FMV