Prieskum názorov študentov na predmet a učiteľa v akademickom roku 2022/2023

Fakulta získala hodnotenia na úrovni 1 a 2, boli ocenené najmä inovatívny prístup, aktuálnosť výučby či profesionalita vyučujúceho.

V súvislosti s výsledkami Prieskumom názorov študentov na predmet a učiteľa za ak. rok 2022/2023 prijali jednotlivé katedry nasledovné opatrenia:

Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie na základe pozitívnych hodnotení bude pokračovať v dobre nastavenom modeli.

Katedra medzinárodných politických vzťahov dôkladne vyhodnotila výsledku prieskumu názorov študentov a s potešením konštatovala, že študenti pedagógov K MPV v rámci semestra akademického roka hodnotili výborne až veľmi dobre. Nevyskytli sa žiadne negatívne reakcie a nespokojnosť. Katedra napriek tomu prijala opatrenia na udržaní vysokej kvality výučby. V duchu zásad novej akreditácie a potrebe spätnej väzby našich predmetov:

- budeme študentov motivovať k väčšej komunikatívnosti a otvorenej diskusii;

- budeme erudovaným spôsobom (s potrebnou znalosťou preberanej témy) a citlivo usmerňovať  študentov na všetkých troch stupňoch štúdia k  pochopeniu relevantných súvislostí preberanej témy;

- budeme v rámci komunikácie so študentmi viac otvárať aj nové témy, ktoré  prináša problematika študijného odboru ekonómia a manažment;

- budeme posilňovať kritický charakter komunikácie medzi vyučujúcim a študentmi (ako aj medzi študentami navzájom) s cieľom posilňovať schopnosť študentov na vlastný názor a jeho interpretáciu.

Katedra medzinárodného práva

- počas výučby sa vystriedajú viaceré vyučovacie metódy na zlepšenie vyučovacieho procesu, a to so zameraním na kritické myslenie

- spätná väzba v podobe priebežného hodnotenia bude zasielaná na týždennej báze.

Hodnotenie ARRA

V priesume nezávislej Akademickej a ratingovej agentúry hodnotiacom kvalitatívnu úroveň slovenských fakúlt a univerzít sa Fakulta medzinárodných vzťahoch dlhodobo umiesťuje na popredných priečkach medzi slovenskými fakultami v odbore. V aktuálnom rebríčku za rok 2014 sa FMV umiestnila na 6. mieste, pričom v indikátoroch kvality vzdelávania a záujmu o štúdium fakulta dominuje.


Výška miezd absolventov

Podľa informácií portálu vs.iedu.sk zriadenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sú mzdy absolventov FMV 2. najvyššie spomedzi všetkých absolventov ekonomických fakúlt na Slovensku. Z iných skupín majú vyššie mzdy iba absolventi 3 fakúlt zameraných na informačné technológie.


Zamestnanosť absolventov

Podľa informácií portálu vs.iedu.sk zriadenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je nezamestnanosť absolventov FMV jedna z najnižších na Slovensku, podľa posledných aktualizovaných údajov na úrovni 1 percenta. Podľa informácií ARRA mali absolventi FMV za roky 2010-2012 tretiu najnižšiu nezamestnanosť na Slovensku, t.j. 0,41%


Žiadanosť absolventov na trhu práce

Podľa prieskumu portálu Profesia mali v roku 2011 absolventi Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave spomedzi všetkých fakúlt vysokých škôl na Slovensku tretiu najvyššiu šancu po skončení štúdia sa úspešne zamestnať.


Mobility študentov

Podľa informácií portálu vs.iedu.sk zriadenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je mobilita študentov FMV 4. najvyššia na Slovensku. Podľa posledných dostupných porovnateľných údajov za akademický rok 2009/10 bol podiel študentov vyslaných v rámci akademickej mobility na študijný pobyt do zahraničia 12%. V roku 2012 už však tento podiel presiahol 17%


Interné hodnotenie kvality

Na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave je vypracovaný komplexný systém monitorovania kvality, ktorý zahŕňa pravidelné hospitácie vyučovaných predmetov, ich hodnotenia, SWOT analýzy a študentské dotazníky prostredníctvom AIS.