Hodnotenie ARRA

V priesume nezávislej Akademickej a ratingovej agentúry hodnotiacom kvalitatívnu úroveň slovenských fakúlt a univerzít sa Fakulta medzinárodných vzťahoch dlhodobo umiesťuje na popredných priečkach medzi slovenskými fakultami v odbore. V aktuálnom rebríčku za rok 2014 sa FMV umiestnila na 6. mieste, pričom v indikátoroch kvality vzdelávania a záujmu o štúdium fakulta dominuje.


Výška miezd absolventov

Podľa informácií portálu vs.iedu.sk zriadenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sú mzdy absolventov FMV 2. najvyššie spomedzi všetkých absolventov ekonomických fakúlt na Slovensku. Z iných skupín majú vyššie mzdy iba absolventi 3 fakúlt zameraných na informačné technológie.


Zamestnanosť absolventov

Podľa informácií portálu vs.iedu.sk zriadenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je nezamestnanosť absolventov FMV jedna z najnižších na Slovensku, podľa posledných aktualizovaných údajov na úrovni 1 percenta. Podľa informácií ARRA mali absolventi FMV za roky 2010-2012 tretiu najnižšiu nezamestnanosť na Slovensku, t.j. 0,41%


Žiadanosť absolventov na trhu práce

Podľa prieskumu portálu Profesia mali v roku 2011 absolventi Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave spomedzi všetkých fakúlt vysokých škôl na Slovensku tretiu najvyššiu šancu po skončení štúdia sa úspešne zamestnať.


Mobility študentov

Podľa informácií portálu vs.iedu.sk zriadenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je mobilita študentov FMV 4. najvyššia na Slovensku. Podľa posledných dostupných porovnateľných údajov za akademický rok 2009/10 bol podiel študentov vyslaných v rámci akademickej mobility na študijný pobyt do zahraničia 12%. V roku 2012 už však tento podiel presiahol 17%


Interné hodnotenie kvality

Na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave je vypracovaný komplexný systém monitorovania kvality, ktorý zahŕňa pravidelné hospitácie vyučovaných predmetov, ich hodnotenia, SWOT analýzy a študentské dotazníky prostredníctvom AIS.