Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave (FMV) je jednou zo siedmich fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave. FMV vznikla dekrétom rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave zo dňa 17. januára 2000.

Počet katedier fakulty sa z pôvodných z piatich od 1.9.2007 zredukoval na tri, kedy došlo k zlúčeniu pôvodnej Katedry svetovej ekonomiky a Katedry medzinárodných vzťahov a diplomacie do súčasnej podoby Katedry medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie, ako aj k zlúčeniu Katedry politológie a Katedry humanitných vied do Katedrny medzinárodných politických vzťahov. Okrem nich na fakulte pôsobí aj Katedra medzinárodného práva.

FMV poskytovala od svojho vzniku vysokoškolské štúdium na inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia v študijnom odbore 302500 Medzinárodné vzťahy. Od akademického roka 2005/2006 poskytuje FMV vysokoškolské štúdium v akreditovanom študijnom odbore 3.3.17 Medzinárodné ekonomické vzťahy v dennej forme štúdia na:

  • bakalárskom stupni štúdia – študijný program: Medzinárodné ekonomické vzťahy;
  • inžinierskom stupni štúdia – študijný program: Hospodárska diplomacia;
  • doktorandskom stupni štúdia – študijný program: Medzinárodné ekonomické vzťahy (denná aj externá forma štúdia).

 

Funkciu dekana Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave od jej vzniku v roku 2000 vykonávali:

2000 - 2008 prof. Ing. Ľudmila LIPKOVÁ, CSc.
2008 - 2009 prof. Ing. Víťazoslav BALHAR, CSc.
2009 - 2017 prof. Ing. Ľudmila LIPKOVÁ, CSc.
2017 - doteraz PhDr. Rudolf KUCHARČÍK, PhD.