Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave (FMV) je jednou zo siedmich fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave. FMV vznikla dekrétom rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave zo dňa 17. januára 2000.

Počet katedier fakulty sa z pôvodných z piatich od 1.9.2007 zredukoval na tri, kedy došlo k zlúčeniu pôvodnej Katedry svetovej ekonomiky a Katedry medzinárodných vzťahov a diplomacie do súčasnej podoby Katedry medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie, ako aj k zlúčeniu Katedry politológie a Katedry humanitných vied do Katedry medzinárodných politických vzťahov. Okrem nich na fakulte pôsobí aj Katedra medzinárodného práva.

FMV poskytovala od svojho vzniku vysokoškolské štúdium na inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia v študijnom odbore 302500 Medzinárodné vzťahy. Od akademického roka 2005/2006 poskytovala FMV vysokoškolské štúdium v akreditovanom študijnom odbore 3.3.17 Medzinárodné ekonomické vzťahy. Od r. 2019 v študijnom odbore Ekonómia a manažment má  FMV akreditované nasledujúce študijné programu:

  • bakalárskom stupni štúdia – študijný program: medzinárodné ekonomické vzťahy (denná forma štúdia);
  • inžinierskom stupni štúdia – študijný program: hospodárska diplomacia (denná forma štúdia);
  • doktorandskom stupni štúdia – študijný program: medzinárodné ekonomické vzťahy (denná aj externá forma štúdia).

FMV disponuje akreditáciou pre realizáciu uvedených študijných programov aj v anglickom jazyku.

 

Funkciu dekana Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave od jej vzniku v roku 2000 vykonávali:

2000 - 2008 Dr. h. c. prof. Ing. Ľudmila LIPKOVÁ, CSc.
2008 - 2009 prof. Ing. Víťazoslav BALHAR, CSc.
2009 - 2017 Dr. h. c. prof. Ing. Ľudmila LIPKOVÁ, CSc.
2017 - doteraz doc. PhDr. Rudolf KUCHARČÍK, PhD.