Loading page...

International Relations 2018: Current Issues of World Economy and Politics

Faculty of International Relations of the University of Economics in Bratislava kindly invites You to the 19th International Scientific Conference titled "International Relations 2018: ...

Medzinárodné vzťahy 2/2015 - Journal of International Relations 2/2015

Year 2015, Volume XIII., Issue 2, pages 91-196

 

Obsah/Contents

95-110: MASKUS, Keith E.

PREFERENČNÉ OBCHODNÉ DOHODY A PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA: NEPRESKÚMANÉ PROBLÉMY

PREFERENTIAL TRADE AGREEMENTS AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: UNEXPLORED ISSUES


111-122: PAJTINKA, Erik 

KULTÚRNA DIPLOMACIA A JEJ ORGANIZAČNO-INŠTITUCIONÁLNE MODELY V PRAXI VYBRANÝCH ŠTÁTOV

CULTURAL DIPLOMACY AND ITS ORGANIZATIONAL AND INSTITUTIONAL MODELS IN SELECTED STATES


123-148: GULLOVÁ, Soňa

MŮŽE BÝT V RUSKU DEMOKRACIE?

IS DEMOCRACY IN RUSSIA POSSIBLE?


149-166: VYSLÚŽILOVÁ, Ivana

IMIGRANTI A FRANCÚZSKA SPOLOČNOSŤ: PRÍPAD ALŽÍRČANOV A MAROČANOV

IMMIGRANTS AND THE FRENCH SOCIETY: THE CASE OF ALGERIANS AND MOROCCANS


167-188: VVEINHARDT, Jolita - DABRAVALSKYTE, Jurate

VZŤAH INTERKULTÚRNEJ KOMPETENCIE A INTERNACIONALIZÁCIE NA PRÍKLADE MALÝCH A STREDNÝCH FIRIEM: EXPERTNÉ HODNOTENIE

INTERACTIONS OF INTERCULTURAL COMPETENCE AND INTERNATIONALIZATION ON THE EXAMPLE OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES: AN EXPERT EVALUATION


189-192: HODÁS, Milan

RECENZIA - ROBERT ZBÍRAL: PŘENOS PRAVOMOCÍ ČLENSKÝCH STÁTŮ NA EVROPSKOU UNII: CESTA BEZ ZPÁTEČNÍHO LÍSTKU?

BOOK REVIEW - ROBERT ZBIRAL: THE TRANSFER OF MEMBER STATES’ POWERS TO THE EUROPEAN UNION: A JOURNEY WITHOUT RETURN TICKET?