Vedecké monografie, učebnice, skriptá vydané autormi FMV v roku 2017

ŠKVRNDA, František. O bezpečnostných hrozbách v kontexte svetovej rizikovej spoločnosti Ulricha Becka. In Riziková společnost a globální ohrožení : ke kritické teorii Ulricha Becka. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2017. ISBN 978-80-7419-251-7, s. 113-130

SKOROBOGATYKH, Irina Ivanovna - IVASHKOVA, Natalia Ivanovna - SAGINOVA, Oľga Vitalievna - LIPKOVÁ, Ľudmila. Building customer loyalty. In Loyalty programs: monobrand, co-brand, coalition : monograph. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4372-9, pp. 5-24

ČIEFOVÁ, Michaela. Význam odborného jazyka a akademického štýlu v prostredí univerzít a vysokých škôl. In Komunikácia v akademickej sfére so zameraním na písomný prejav [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4434-4, s. 44-59, online.

DUDÁŠ, Tomáš - GREŠŠ, Martin - KRÁTKA, Jana - HARAKAĽOVÁ, Ľubica - JANČÍKOVÁ, Eva - RANETA, Leonid - KUNYCHKA, Mykhaylo. Svetová ekonomika [elektronický zdroj]. Recenzenti: Ľudmila Lipková, Ladislav Mura, René Pawera. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. online. KEGA 017EU-4/2015. ISBN 978-80-225-4371-2.

FUTÓ, Gilbert - KUCHARČÍK, Rudolf - CHUGURYAN, Simona - ZUBRO, Tetyana. Politológia [elektronický zdroj]. Recenzenti: Karol Janas, Rastislav Kazanský. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. e-kniha [74 s., 6,34 AH]. ISBN 978-80-225-4417-7.

LAJČIAK, Milan. East and west: manifestation of ancient thought paradigms in modern times : heritage of old mental landscapes and their DNA. 1st ed. Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. 124 s. ISBN 978-620-2-01398-7.

ŠTEFANCOVÁ, Viera. Úvod do sociológie [elektronický zdroj]. Recenzenti: František Škvrnda, Ľudmila Mistríková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. online. ISBN 978-80-225-4373-6.

Najvýznamnejšie vedecké články vydané v impaktovaných časopisoch autormi FMV v roku 2017

KUNYCHKA, Mykhaylo - ORLANDO, Leonardo - RANETA, Leonid. Water intensive economy and environmental issues in the post-soviet transition country. - Registrovaný: Scopus. In International journal of ecology & development. - Rookee, India : CESER, 2017. ISSN 0972-9984, 2017, vol. 32, no. 2, pp. 81-94. VEGA 692413.

ONDRIAŠ, Juraj. Underpinnings of China’s rise: concepts and soft power. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Economic annals-XXI [elektronický zdroj]. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2017. ISSN 1728-6239, 2017, vol. 163, no. 1-2, s. 31-34 online

HLAVOVÁ, Natália. Chinese - african relations in the energy sector. - Registrovaný: Scopus. In Geopolitics of energy. - Calgary : Canadian Energy Research Institute, 2017. ISSN 0273-1371, 2017, vol. 39, no. 11-12, pp. 7-16.

ZHANG, Liqun - GREŠŠ, Martin - BROCKOVÁ, Katarína. Current and potential Chinese foreign direct investment in the Slovak Republic. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Baltic journal of European studies [elektronický zdroj]. - Tallinn : Tallinn university of technology, 2017. ISSN 2228-0596, 2017, vol. 7, no. 1, pp. 84-96  online. VEGA 1/0267/15.

KLENKA, Michal. Aviation safety: legal obligations of states and practice. - Registrovaný: Scopus. In Journal of Transportation Security. - New York : Springer Verlag, 2017. ISSN 1938-7741, 2017, no. 32, pp. 1-17 online.

DUDÁŠOVÁ, Marianna. Alternative for Germany — more than a fleeting phenomenon. - Registrovaný: Scopus. In Society and economy : in Central and Eastern Europe. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 2017. ISSN 1588-9726, 2017, vol. 39 no.3, pp. 429-449.

KOŚCIELNIAK, Helene - ŁĘGOWIK-ŚWIĄCIK, S. - JANČÍKOVÁ, Eva. Business analytics of enterprises in terms of strategy. - Registrovaný: Scopus. In Polish Journal of Management Studies. - Poland : Czestochowa University of Technology, 2017. ISSN 20181-7452, 2017, vol.16, no.1, pp. 67-76.

Zoznam všetkých publikácií autorov FMV za rok 2017 

Publikácie 2017