Vedecké monografie, učebnice, skriptá vydané autormi FMV v roku 2016

BROCKOVÁ, K. Conflicting decisions in international investment arbitration. Uzhhorod: LIRA, 2016. 102 s. ISBN 978-617-596-227-5.

KUCHARČÍK, R. Political map of France at the turn of the first decade of 21st century in comparative perspective. Kishinev: Centrul Editorial Poligrafic al USM (CEP USM), 2016. 88 s. ISBN 978-9975-71-862-2.

ŠTEFANCOVÁ, V. Kam odchádza divák: (k premene úlohy televízie a masových médií v spoločnosti). Nitra: Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2016. 211 s. ISBN 978-80-558-1042-3.

ZÁGORŠEKOVÁ, M. - ČAS, M. Desať prednášok z filozofie. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2016. 116 s. ISBN 978-80-225-4339-2/elektronický zdroj ISBN 978-80-225-4389-7.

ZUBRO, T. Political culture as a factor of the formation of individual and society. In Person, family, and society: interdisciplinary approach to the harmonization of interests. - Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2016. ISBN 978-83-62683-89-5, pp. 14-28 

 

Najvýznamnejšie vedecké články vydané v impaktovaných časopisoch autormi FMV v roku 2016

ŠKVRNDA, F. O spravodlivosti vojny na začiatku 21. storočia. In Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 2016. ISSN 0015-1831, 2016, roč. 64, č. 5, s. 761-772.

JANČÍKOVÁ, E. - RANETA, L. - BRAGA, D. Internationalization of renminbi and the real effective exchange rate. In Ekonomický časopis: časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. Bratislava: Ekonomický ústav SAV: Prognostický ústav SAV, 2016. ISSN 0013-3035, 2016, roč. 64, č. 7, s. 666-685. 

ZÁGORŠEKOVÁ, M. Pojem kultúry ako superštruktúry v diele Igora Hrušovského. In Filozofia. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2016. ISSN 0046-385X, 2016, roč. 71, č. 10, s. 832-844.

 

Zoznam všetkých publikácií autorov FMV za rok 2016