Fakulta medzinárodných vzťahov vyhlasuje výzvu na výberové konanie na ERASMUS+ študentskú mobilitu na ak. rok 2020/2021.

Do výberového konania na zahraničné pobyty sa môže prihlásiť študent FMV najneskôr do 17.2.2020 (do 12.00 hod.), ktorý:

 

 1. 1. je zapísaný na štúdium v príslušnom ročníku a stupni štúdia na FMV a
 2. 2. ktorý nemá v príslušnom semestri predmet s konečným hodnotením FX (bez možnosti ďalšieho opravného termínu), alebo ktorý nemá z predchádzajúceho ročníka viac ako 2 prenosové predmety.
 1. 2. Zahraničný pobyt môže absolvovať nominovaný študent FMV, len ak:
 2. 1. splnil povinnosti predpísané študijným programom a učebným plánom v ročníku, v ktorom

bol úspešne nominovaný na zahraničný pobyt (a teda má riadne absolvované a ukončené

predmety v príslušnom ročníku, ako aj prenosové predmety z predchádzajúceho ročníka), a

 1. 2. ukončil štúdium prvého stupňa a bol prijatý na druhý stupeň štúdia na FMV (platí

v prípade nominovaných študentov 3. ročníka prvého stupňa štúdia).

Dátum výberového konania bude v týždni od 24.2.-28.2.2020. Termín bude upresnený na informačných kanáloch fakulty.

Základné zásady výberového konania

 1. 1. Uchádzač o zahraničný pobyt predkladá prodekanovi pre zahraničné vzťahy (v tlačenej podobe, ako aj emailom):
 2. a. dôkladne vyplnenú a odoslanú prihlášku (Student Application Form – vytlačenú z online prihlasovacieho systému www.studyabroad.sk), s uvedením semestra, v ktorom chce zahraničný pobyt absolvovať (nepodpísaná a neodoslaná prihláška cez studyabroad.sk nebude zaradená do výberového konania) ;
 3. b. štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku a cudzom jazyku (v anglickom jazyku, resp. jazyku, v ktorom chce absolvovať zahraničný pobyt);
 4. c. motivačný list v slovenskom jazyku a cudzom jazyku (v anglickom jazyku, resp. jazyku, v ktorom chce absolvovať zahraničný pobyt);
 5. d. výpis známok zo všetkých predmetov doterajšieho štúdia v slovenskom jazyku. Výpis známok predloží Študijné oddelenie Oddeleniu zahraničných vzťahov – študent ho nemusí predkladať samostatne;
 6. e. predbežný zoznam predmetov, ktoré mieni uchádzač absolvovať počas zahraničného pobytu na jednotlivých vysokých školách s vyznačením jazyka, v ktorom sú príslušné predmety vyučované (výpis v cudzom jazyku s uvedením slovenského prekladu - 1x).

KONTAKT: , v tlačenej podobe možno dokumenty nechať v príslušnom priečinku prodekanky pre zahraničné vzťahy na dekanáte

 1. 2. Uchádzač o zahraničný pobyt sa zároveň zaregistruje online na webovej stránke www.studyabroad.sk

Výberová komisia nie je povinná prizvať k výberovému konaniu a osobnému pohovoru uchádzačov, ktorí nespĺňajú základné predpoklady. V prípade, ak ich výberová komisia prizve k osobnému pohovoru, má právo ich na základe uvedenia príslušného dôvodu - následne vyradiť z poradia nominovaných uchádzačov a náhradníkov.

Výberová komisia prioritne posudzuje žiadosti uchádzačov, ktorí dosiahli vážený priemer všetkých známok za doterajšie štúdium[1] - maximálne do 2,0 vrátane. Žiadosti uchádzačov, ktorí dosiahli vážený priemer všetkých známok za doterajšie štúdium nad 2,0 posudzuje v prípade, že celkový počet uchádzačov s váženým priemerom do 2,0 vrátane nedosahuje celkový počet nominovaných študentov uvedený v nasledujúcom bode (čl.5 ods. 7).

Výberová komisia hodnotí splnenie podmienok pre účasť v 2. kole výberového konania na základe váhy jednotlivých kritérií. Fakulta medzinárodných vzťahov dodatočne nominuje pre akademický rok 2018/2019 28 študentov a neobmedzený počet náhradníkov. Poradie nominovaných študentov a náhradníkov určí výberová komisia na základe súčtu dosiahnutých bodov. (kritériá sú zverejnené na https://fmv.euba.sk/medzinarodne-vztahy/mobility-studentov)

[1] Pre 1 ročník 1 stupňa sa posudzuje zimný semester príslušného akademického roka, pre 1 ročník 2

stupňa sa berie do úvahy zimný semester príslušného akademického roka a dodatok k diplomu z predchádzajúceho Bc. štúdia, pre ostatné ročníky – predchádzajúce štúdium plus zimný semester

príslušného akademického roka

KRITÉRIA HODNOTENIA NÁJDETE V ZÁSADÁCH

 

PROSÍME ŠTUDENTOV, ABY SI PREŠTUDOVALI ZÁSADY ZVEREJNENÉ NA FAKULTNEJ WEBSTRÁNKE

 

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.