Názov projektu: Negatívne dôsledky ozbrojených konfliktov a ich možné riešenia                                      

Číslo: 015EU-4/2018           

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD.

Zástupca zodpovedného        

riešiteľa: doc. PhDr. Ľubomír Čech, CSc., mim. prof.

Spoluriešitelia: doc. Ing. Martin Grešš, PhD., Mgr. Samuel Goda, PhD., doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD., Dr. habil. JUDr. Ing. Katarína Brocková, PhD., LL.M 

Doba riešenia: január 2018 – december 2020