Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave organizovala v dňoch 1. - 2. júna 2018 vo Virte 17. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov  "Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2018." 

On June 1-2, 2018, The Faculty of International Relations of the University of Economics in Bratislava held the 17th International Scientific Conference of Doctoral Students and Young Scholars "Economic, Political and Legal Issues of International Relations 2018."  

 

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2015 je indexovaný vo WOSe, rovnomenné zborníky z ročníkov 2016, 2017 boli odoslané do WOSu a takisto bude odoslaný na indexáciu aj zborník z roku 2018. 

Conference proceedings will be submitted for evaluation to Web of Science. Conference proceedings from 2015 are indexed in WoS, conference proceedings from 2016, 2017 were sent for evaluation to WoS.

Pozvánka/Invitation  |  

Šablóna pre autorov/Template for Authors | 

Licenčná zmluva/Licence Agreement 

Registračný formulár/Registration form

Zborník/Scientific Papers