16. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov FMV EU - "Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017" sa uskutočnil v dňoch 9. - 10. júna 2017 vo Virte. 

 

The 16th International Conference of Doctoral Students and Young Scholars 'Economic, Political and Legal Issues of International Relations 2017' hold from 9th to 10th June 2017 in Virt.

Pozvánka/Invitation |Šablóna pre autorov | Template for Authors Licenčná zmluva/Licence Agreement | Registration form/Registračný formulár | Zborník/Proceedings