16. medzinárodná vedecká konferencia - "Medzinárodné vzťahy 2015: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky"

Smolenice, 3. - 4. december 2015

Zborníky z medzinárodných vedeckých konferencií, ktoré sa konali v Smoleniciach – Medzinárodné vzťahy 2012 (anglická verzia), 2013,  2014 a 2015 boli zaregistrované v databáze Web of Knowledge (WoS)/Proceedings of the International scientific conferences held in Smolenice - International Relations 2012 (English version), 2013, 2014 and 2015 were adopted into the database Web of Knowledge.

ZBORNÍK/PROCEEDINGS | POZVÁNKA | INVITATION