Loading page...

Contact Info

ZÁGORŠEKOVÁ, Marta, doc. PhDr., CSc.
ZÁGORŠEKOVÁ, Marta, doc. PhDr., CSc.
Department of International Political Relations
docentka
D4.30
+421 2 6729 5430
...
ZAGORSEKOVA_.pdf

Konzultačné hodiny
-

Diplomový seminár
-

Vyučované predmety v AR 2019/2020

Letný semester:
-

Zimný semester:
Filozofia (fil)
Kultúry v medzinárodných vzťahoch (kmv)

ZAGORSEKOVA_PC.pdf
ZAGORSEKOVA_PC.pdf

Informačný list predmetu:

FILOZOFIA

Zabezpečuje:                                                     doc. PhDr. Marta Zágoršeková, CSc.

Forma výučby:                                                  seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hod.):             0/2
Počet kreditov:                                                  4
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu:  ústna skúška
Priebežné hodnotenie:                                     povinná účasť na seminárnych cvičeniach
                                                                            samostatná práca

Cieľ predmetu:

Cieľom predmetu je poskytnúť stručný prehľad vývoja filozofického myslenia v Európe a západnej civilizácii v porovnaní s mimoeurópskymi formami myslenia. Hlavným cieľom je motivovať študentov k porozumeniu teoretického myslenia ako východiska vedy a vedeckých metód. Tento jednosemestrový kurz filozofie, samozrejme, nemôže poskytnúť vyčerpávajúci prehľad vývoja filozofického myslenia. Preto sú jednotlivé tematické okruhy iba výberové. Zvláštnosťou tohto kurzu je, že prezentuje aj stručný vývoj filozofického myslenia na Slovensku. 

 

Stručná osnova predmetu:

1. Úvod do štúdia filozofie. Predmet filozofie, jej kategórie a metódy. Základné tradície vo filozofii (západná, čínska, indická).
2. Vznik a vývoj filozofie v antickej Európe. (Milétska škola, Sokrates, Platón, Aristoteles)
3. Stredoveká filozofia a teológia (Augustín, T. Akvinský, neotomizmus)
4. Renesančná filozofia (N. Macchiavelli, T. Moore)
5. Novoveká filozofia. Učenie o spoločenskej zmluve, prirodzenom práve, deľbe moci J. Locke, T. Hobbes)
6. Sociálna filozofia francúzskeho osvietenstva (J. J. Rousseau, Ch. L. Montesquieu)
7. Nemecká klasická filozofia (I. Kant, G. F. W. Hegel)
8. Filozofické východiská ekonomických teórií (A. Smith, D. Ricardo, K. Marx, J. M. Keynes)
9. Fenomenológia ( E. Husserl, J. Patočka)
10. Existencializmus a filozofická antropológia (M. Scheller, J. P. Sartre, M. Heidegger)
11. Utilitarizmus, pragmatizmus a behaviorizmus (J. Bentham, J. S. Mill, Ch. S. Peirce, W. James)
12. Pozitivizmus, neopozitivizmus a analytická filozofia (A. Comte, R. Carnap, L. Wittgenstein)
13. Postmoderná filozofia (– M. Foucault, J. P. Lyotard, J. Derrida, U, Eco)
14. Filozofia a kultúra na Slovensku – Igor Hrušovský 

 

Literatúra:

Povinná literatúra:
ZÁGORŠEKOVÁ, M. B. & ČAS, M.: Desať prednášok z filozofie. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2016.

Odporúčaná literatúra:
LEŠKO, V. & MIHINA, F.: Dejiny filozofie. Bratislava: IRIS, 1994.
ANTOLÓGIE Z DIEL FILOZOFOV. Bratislava: IRIS, 1997 – 2013.
STÖRIG, H. J.: Malé dějiny filosofie. Praha: Karmelitánske nakladateľství, 2000. (V PDF formáte dostupný na internete.)
ZIMMER, R.: Príbeh filozofie. Bratislava: Slovart, 2016.

 

 

 

Informačný list predmetu:

KULTÚRY V MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOCH

Zabezpečuje:                                                     doc. PhDr. Marta Zágoršeková, CSc.

Forma výučby:                                                  seminár / prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hod.):             2/2
Počet kreditov:                                                  5
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu:  ústna skúška
Priebežné hodnotenie:                                     povinná účasť na seminárnych cvičeniach
                                                                            

Cieľ predmetu:

Cieľom predmetu je prezentácia vybraných paradigiem interpretácie medzikultúrnych, resp. medzicivilizačných vzťahov. Jednotlivé súbory poznatkov sú zostavené pomocou historicko-logickej a kauzálnej analýzy tých atribútov kultúr, ktoré determinovali ich identitu a vplyv v medzinárodnom prostredí. Do súboru elementov štruktúry kultúr sme zaradili verbálne i neverbálne entity ako sú jazyky, písomné sústavy, náboženstvá, tradície, kultúrne politiky, medzikultúrne vzťahy s osobitným zreteľom na kultúrnu identitu Európskej únie. V tomto zmysle predmet prispieva k rozširovaniu poznatkov  študentov medzinárodných vzťahov a hospodárskej diplomacie.

Stručná osnova predmetu:

1. Pojmoslovie a kľúčové kategórie interpretácie kultúr a civilizácií.

2. Súčasné kulturologické paradigmy a semiotiky kultúr. 

3. Európske korene západnej civilizácie

4. Súčasná kultúrna politika EÚ a charty EÚ regulujúce medzikultúrne vzťahy. 

5. Kultúrna a civilizačná identita USA

6. Multikulturalizmus v Kanade

7. Kultúry Latinskej Ameriky

8. Islamizácia ako faktor identity štátov

9. Hinduizmus a budhizmus ako faktory  identity štátov

10. Konfucianizmus a jeho difúzia medzi Čínou a Japonskom

11. Židovská kultúra

12. Výhody a nevýhody kultúrnej, resp. verejnej diplomacie

 

Literatúra:

HUNTINGTON, S. P.: The Clash of Civilizations. Simon & Schuster, USA 1997.

LEHMANNOVÁ, Z. a kol.: Paradigma kultúr.Vydavatelství a nakl. Aleš Čeněk, s. r. o., Plzeň 2010.

ZÁGORŠEKOVÁ, B., M.: Medzikultúrne vzťahy. EKONÓM, Bratislava 2011.

GOLDBERG, D. Th. ( ed. 1998): Multiculturalism. Blackwell, Oxford UK – Cambridge USA.

FURTADO, P. (zost. 2018): Dejiny národov. Ako sa utvárala identita štátov. Bratislava: Slovart.

Articles 0

Article
This user has no articles.

Blogs 0

Title
This user has no blogs.

Connections

This user has no current connections.