Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku a 20. výročia jej založenia organizovala vedeckú konferenciu Aktuálne otázky islamskej ekonomiky a finančníctva, ktorá sa konala dňa 5. novembra 2020 v čase od 9.00 – 13.00h.

Faculty of International Relations of the University of Economics in Bratislava on the occasion of the Week of Science and Technology in Slovakia and the 20th anniversary of its founding organized the scientific conference Current issues of the Islamic economy and finance, which took place on Thursday, November 5, 2020 from 9:00 AM to 1:00 PM.

Vedecká konferencia bola organizovaná v rámci projektu VEGA č. 1/0490/19 Islamský faktor vo svetovej ekonomike.

Z vedeckej konferencie bol vydaný zborník vedeckých prác.

Scientific conference was organized within the project VEGA no. 1/0490/19 The Islamic factor in the world economy.

Conference proceedings were published.

Pozvánka

Invitation

Šablóna pre autorov

Template

Zborník/Proceedings

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.