Loading page...

ERASMUS poskytuje študentom možnosť absolvovať študijný pobyt v dĺžke 3 - 12 mesiacov na zahraničných univerzitách. Bližšie informácie o programe a podmienkach účasti nájdete tu.

 

Náhradné plnenie za neuznané predmety

Vedenie Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave schválilo na svojom zasadnutí konanom dňa 9. marca 2009 postup pre študentov fakulty, ktorí sú uvoľnení zo štúdia z dôvodu štúdia v zahraničí a nemajú absolvované fakultné predmety. Vedenie schválilo nasledujúce tri možnosti ako môže študent v prípade, že neabsolvoval relevantný povinný fakultný predmet v zahraničí postupovať:

1. Študent, ktorý fakultný predmet neabsolvoval v príslušnom akademickom roku, si ho môže presunúť do ďalšieho roka štúdia v súlade s ustanoveniami Študijného poriadku Ekonomickej unievrzity v Bratislave.

2. V prípade, že sa študent o svojom zahraničnom študijnom pobyte dozvie s dostatočným predstihom, môže vedenie fakulty požiadať o absolvovanie vybraných predmetov aj skôr ako to predpisuje jeho učebný plán.

3. Môže tiež požiadať vyučujúceho o náhradnú výučbu. O forme náhradnej výučby rozhoduje vedúci katedry.

Študent po návrate na fakultu vyplní na študijnom oddelení formulár o uznaní predmetov absolvovaných v zahraničí. Formulár spolu s úradným potvrdením o absolvovaných predmetoch na zahraničnej vysokej škole je potrebné predložiť na sekretariáte dekanky. Uznané budú študentovi všetky absolvované predmety, ktoré korešpondujú s fakultnými predmetmi. Ostatné budú uznané ako voliteľné predmety.

 

Dodatočné informácie

Od akademického roka 2007/2008 vstupuje do platnosti obmedzenie mobility študentov v nasledujúcom rozsahu:

  • študenti 1. stupňa štúdia (bakalárske štúdium): max. 1 semester
  • študenti 2. stupňa štúdia (inžinierske štúdium): max. 2 semestre

Uvedené obmedzenia nie je možné kumulovať.

 

Ďalšie možnosti štúdia v zahraničí

Študenti FMV EUBA majú počas štúdia možnosť zúčastniť sa viacerých zahraničných študijných pobytov, stáží, a letných škôl. Viac informácií na Referáte pre zahraničné vzťahy.

ZAHRANIČNÉ POBYTY

 

LETNÉ ŠKOLY

 

MOŽNOSTI ZAHRANIČNÝCH ŠTIPENDIÍ

 

DOMÁCE ŠTIPENDIÁ A PÔŽIČKY

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?