Vážení študenti,

dovoľte, aby sme Vás pozvali na Erazmus+ informačný deň, ktorý sa bude konať 09. novembra (štvrtok) o 09,00h v Knižnici FMV (A4.04).

 

Erazmus + Informačný deň je určený najmä pre tých, ktorí:

  • by sa chceli prihlásiť na študijný pobyt Erazmus+ v akademickom roku 2018/19,
  • by sa chceli dozvedieť viac o praktických stážach,
  • sú nominovaní na študijný pobyt v letnom semestri akademického roka 2017/18,
  • by sa chceli prihlásiť do výberového konania absolventskú stáž,
  • by sa proste chceli dozvedieť o Erazmus+, čo najviac.

Milí študenti,

radi by sme Vám ponúkli dodatočnú príležitosť prihlásiť sa do výberového konania na zahraničné pobyty Erasmus + mobilita štúdium v letnom semestri akademického roka 2017/2018.

Fakulta medzinárodných vzťahov EUBA môže v rámci dodatočného výberového konania na letný semester akademického roka 2017-18 nominovať 14 študentov + neobmedzený počet náhradníkov.

Do výberového konania sa môže prihlásiť študent FMV najneskôr do 22.05.2017 (do 14.00 hod.) – zásady výberového konania nájdete tu http://fmv.euba.sk/www_write/files/oznamy-fakulty/2016/Zasady_mobilita_2017-2018.pdf. Všeobecné podmienky, postup prihlasovania sa do programu Erasmus+, ako aj ďalšie informácie týkajúce sa  mobility štúdium sa  nachádzajú aj na tejto adrese http://www.euba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/erasmus---studium-na-zahranicnej-univerzite

Prihlášky odovzdávate do kancelárie E4.24, pričom ich nezabudnite doniesť v potrebnom počte výtlačkov: prihláška zo studyabroad.sk (1x), štruktúrovaný životopis (sj 4x, cj 4x), motivačný list (sj 4x, cj 4x), predbežný zoznam predmetov  (výpis v cudzom jazyku s uvedením slovenského prekladu - 1x). Výpis známok je potrebné si vyžiadať na študijnom oddelení a vložiť ho do systému studyabroad.sk.

Akceptované budú iba ODOSLANÉ prihlášky cez studyabroad.sk, čo je podmienené vložením všetkých relevantných dokumentov do systému, a teda povinne sa uchádzači musia zaregistrovať aj v systéme www.studyabroad.sk (odkiaľ sa generujú prihlášky). Manuál k prihlasovaniu je dostupný na nasledujúcej webovej stránke:

http://www.euba.sk/medzinarodne-vztahy/medzinarodne-vztahy/erasmus/preview-file/studyabroad-manual-student-15238.pdf.

DODATOTOČNÁ VÝZVA JE LIMITOVANÁ LEN NA UNIVERZITY, KTORÉ NÁJDETE V ZOZNAME.

Výberové konanie sa uskutoční v pondelok 29. mája od 10h.

Info plagát k výzve

Zoznam možných univerzít

Otázky pre štátne skúšky

Vážení študenti, termíny a tézy k štátniciam pre bakalársky aj inžiniersky študijný program sú zverejnené. Nájdete ich pod odkazmi nižšie: 

 

Otázky pre bakalárske štátne skúšky platné pre akademický rok 2016/2017 (.pdf) - otázky pre štátne skúšky platné v akademickom roku 2016/2017 Poznámka: Pre študentov, ktorí opakujú predmet(y) štátnej skúšky platia otázky pre štátne skúšky pre daný akademický rok, v ktorom vykonajú príslušný predmet štátnej skúšky.

 

Otázky pre inžinierske štátne skúšky platné pre akademický rok 2016/2017 (.pdf) - otázky pre štátne skúšky platné v akademickom roku 2016/2017 Poznámka: Pre študentov, ktorí opakujú predmet(y) štátnej skúšky platia otázky pre štátne skúšky pre daný akademický rok, v ktorom vykonajú príslušný predmet štátnej skúšky.

Vážení členovia Akademickej obce FMV a všetci zamestnanci FMV, dovoľujeme si Vás pozvať na stretnutie Akademickej obce FMV, ktoré sa uskutoční dňa 30. marca 2017 (štvrtok) o 12.45 v miestnosti C1.06.

Pozvánka 

Milí študenti, ponúkame Vám príležitosť prihlásiť sa do výberového konania na zahraničné pobyty Erasmus + mobilita štúdium v akademickom roku 2017/2018.

Zahraničný pobyt v rámci programu ERASMUS+ mobilita štúdium umožňuje študentom FMV EU v Bratislave rozšíriť si znalosti v študijnom odbore Medzinárodné ekonomické vzťahy, resp. Hospodárska diplomacia a spoznať kultúru iných európskych krajín.

Do výberového konania na zahraničné pobyty sa môže prihlásiť študent FMV najneskôr do 13.2.2017 (do 14.00 hod.) (predĺžená uzávierka). 

 

Milí študenti, ponúkame Vám príležitosť prihlásiť sa do výberového konania na stáže Erasmus +. Zahraničné praktické stáže Vám umožnia rozšíriť si znalosti v oblasti medzinárodných vzťahov, nadobudnúť praktické zručnosti a pracovné skúsenosti, zdokonaliť sa v cudzom jazyku či spoznať kultúru iných európskych krajín.

Prihlášky je možné podať najneskôr do 26.10.2016 (do 12:30 hod) na referáte pre zahraničné vzťahy FMV (Ing. Ivana Dancáková, č.d. E4.24).