Katedra katedry matematiky a aktuárstva EU BA ponúka študentom I. ročníka kurz určený na preopakovanie základných zručností zo stredoškolskej matematiky s týmito okruhmi:

1. Funkcia jednej reálnej premennej, definičný obor, graf, základné transformácie grafu.

2. Lineárna funkcia. Lineárne rovnice a nerovnice.

3. Kvadratická funkcia. Kvadratické rovnice a nerovnice.

4. Lomená funkcia. Lomené "lineárne a kvadratické" rovnice a nerovnice.

5. Exponenciálna funkcia. Jednoduché exponenciálne rovnice a nerovnice.

6. Logaritmická funkcia. Jednoduché logaritmické rovnice a nerovnice.

7. Definičné obory zložených funkcií.

 

Konzultácie budú online v termíne 22.9. - 25.9.2020 v nasledovných časoch:

Utorok – piatok: 9:00 – 10:20 hod.

 

Link do tímu na prípravné konzultácie zo stredoškolskej matematiky v aplikácii Teams.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a679d27d6f763452bbda221a4de4c70c9%40thread.tacv2/conversations?groupId=408186ca-8740-4644-9391-a8758a63dce1&tenantId=d4fcc57e-1cd6-48da-b1ca-7f19f1e2b3ac

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.