Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave Vás pozýva v dňoch 31. mája - 1. júna 2024 do Virtu na 23. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov  Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2024.

Na základe rozhodnutia vedenia Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave a s cieľom indexácie zborníkov v zahraničných databázach  budú akceptované len príspevky v anglickom jazyku.

***

Faculty of International Relations of the University of Economics in Bratislava organized the 23rd International Scientific Conference of Doctoral Students and Young Scholars Economic, Political and Legal Issues of International Relations 2024 on May 31 - June 1, 2024in  Virt. 

In accordance with the decision of the Faculty of International Relations Academic Officials at the University of Economics in Bratislava, and with the aim of indexing the proceedings in foreign databases, only contributions written in English will be accepted.

Pozvánka/Invitation

Šablóna pre autorov/Template

Licenčná zmluva/Licence Agreement

Registrácia/Registration: https://forms.office.com/e/PmzJwVfVsz

 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.