Voľby do Akademického senátu Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave za študentskú časť sa v zmysle Zásad volieb do AS FMV EU v Bratislave (ďalej "Zásady volieb") budú konať dňa 4. 10. 2023.

 

Volebná komisia pre voľby členov študentskej časti Akademického senátu Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej "AS FMV") týmto v súlade so Zásadami volieb vyhlasuje voľby na členov študentskej časti AS FMV EU v Bratislave a zverejňuje pravidlá, termín a spôsob uskutočnenia volieb. 

Voľby sa vyhlasujú na 3 miesta určené pre študentskú časť AS FMV EU v Bratislave. 

Voľby sa uskutočnia online formou dňa 4. 10. 2023 v čase od 10:00 do 14:00, prostredníctvom MS Teams. 

V prípade záujmu o navrhnutie kandidáta nájdete bližšie informácie v priloženom dokumente Vyhláška, samotný text návrhu kandidáta nájdete v dokumente Príloha č. 1, súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou v dokumente Príloha č. 2.

Návrh kandidátov môžu podávať všetci študenti akademickej obce fakulty, v termíne od 25. 9. 2023 do 27. 9. 2023 do 13:30, písomne predsedovi volebnej komisie prostredníctvom podateľne EU v Bratislave na adresu: 

Študentský parlament FMV

Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave

Dolnozemská cesta 1/b

852 35 Bratislava 5

a zároveň zaslaním elektronickej kópie na mail:

V rovnakom termíne je potrebné doručiť aj súhlas kandidáta s kandidatúrou.

Členovia študentskej časti akademickej obce FMV EU v Bratislave volia členov spomedzi všetkých navrhovaných kandidátov priamym a tajným hlasovaním.

Za členov študentskej časti AS FMV budú zvolení 3 kandidáti s najvyšším počtom platných hlasov.

V prípade rovnosti hlasov viacerých kandidátov má prednosť kandidát, ktorý na FMV EU v Bratislave študuje dlhšie. V prípade rovnakej doby štúdia uchádzačov na EU
v Bratislave rozhodne predseda volebnej komisie žrebovaním.   

Bratislava 12. 9. 2023    

Šimon Rusinko

predseda volebnej komisie

 

Vyhláška o pravidlách, termínoch prípravy a priebehu volieb kandidátov na člena Akademického senátu Fakulty medzinárodných vzťahov za študentskú časť akademickej obce FMV EU v Bratislave

Príloha 1

Príloha 2

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.