Voľby do Akademického senátu Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave za zamestnaneckú časť sa v zmysle Zásad volieb do AS FMV EU v Bratislave budú konať dňa 4. 10. 2023.

Pravidlá volieb sú nasledovné:

1. Kandidátov do zamestnaneckej časti AS EUBA môže navrhnúť každý člen zamestnaneckej časti akademickej obce FMV EUBA písomne volebnej komisii od 12. 9. 2023 do 27. 9. 2023  (Mgr. Eve Vlkovej, miestnosť 06), pričom:

         - Navrhnutým kandidátom môže byť každý člen zamestnaneckej časti akademickej obce FMV EUBA, ktorý je v pracovnom pomere na FMV EUBA na ustanovený týždenný pracovný čas, okrem rektora, prorektorov, dekana, prodekanov, kvestora a tajomníka FMV EUBA.

        - S prijatím kandidatúry musí navrhnutý kandidát vyjadriť písomný súhlas..

2. Každý člen akademickej obce fakulty volí len zástupcov tej časti akademickej obce fakulty, ku ktorej prináleží.

3. Každý volič obdrží pri voľbe jeden hlasovací lístok, na ktorom budú uvedení všetci navrhnutí kandidáti tej časti akademickej obce fakulty, ku ktorej prináleží.

    Na hlasovacom lístku zakrúžkuje volič z tej časti akademickej obce fakulty, ku ktorej prináleží najviac:       

          -  Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie: 2 členov AS FMV EU v Bratislave,

          -  Katedra medzinárodných politických vzťahov: 2 členov AS FMV EU v Bratislave,

          -  Katedra medzinárodného práva: 1 člena AS FMV EU v Bratislave,

          -  nepedagogickí odborní a administratívni zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním aspoň prvého stupňa zaradení na fakulte v pracovnom pomere na ustanovený pracovný čas: 1 člena AS FMV EU v Bratislave,

4. Volebná komisia zverejní zoznam kandidátov na členov AS FMV EU v Bratislave dňa 29. 9. 2023.

5. Voľby členov AS FMV EU v Bratislave za zamestnaneckú časť sa uskutočnia 4. 10. 2023 od 10:30 do 13:30 hod. v zasadačke dekana FMV EUBA, číslo miestnosti E4.18.

6. Voľby do AS FMV EU v Bratislave sú priame s tajným hlasovaním. Vo volebnej miestnosti budú voličom k dispozícií hlasovacie lístky.

 

Voľby organizuje volebná komisia v zložení: Milan Kurucz, CSc., Ing. Barbora Janubová, PhD., a Mgr. Eva Vlková.

 

Bratislava 11. 9. 2023

                                                                                                                                                                                                                                            doc. Milan Kurucz, CSc.

                                                                                                                                                                                                                                          predseda volebnej komisie

Vyhláška o pravidlách, termínoch prípravy a priebehu volieb kandidátov na členov Akademického senátu Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave za zamestnaneckú časť akademickej obce FMV EU v Bratislave 

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.