OZNAM

o odovzdaných návrhoch na kandidátov na člena Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave za zamestnaneckú časť Fakulty medzinárodných vzťahov na funkčné obdobie od 1. 5. 2023 do 30. 4. 2027.  

Výpis zo zápisnice Volebnej komisie FMV k voľbám do AS EUBA za zamestnaneckú časť:

„Volebnej komisii FMV EUBA k voľbám do Akademického senátu EUBA za zamestnaneckú časť doručili štyria zamestnanci FMV 3 návrhy na kandidátov na člena AS EUBA na funkčné obdobie od 1. 5. 2023 do 30. 4. 2027. Doručené návrhy spĺňajú podmienky schválené v pravidlách volieb:

  • Za kandidáta do AS EU v Bratislave za zamestnaneckú časť akademickej obce FMV EU v Bratislave môže byť navrhnutý iba člen AS FMV EU v Bratislave.
  • S prijatím kandidatúry musí navrhnutý kandidát vyjadriť písomný súhlas.

Tri návrhy sú na kandidáta na člena AS EUBA na funkčné obdobie od 1. 5. 2023 do 30. 4. 2027 na Dr. habil. JUDr. Ing. Katarínu Brockovú, PhD., LL.M

Tri návrhy sú na kandidáta na člena AS EUBA na funkčné obdobie od 1. 5. 2023 do 30. 4. 2027 na doc. Ing. Martina Grešša, PhD.

Štyri  návrhy sú na kandidáta na člena AS EUBA na funkčné obdobie od 1. 5. 2023 do 30. 4. 2027 na doc Milan Kurucza, CSc.

V Bratislave 5. 4. 2023

 

                                                                                                                            doc. PhDr. Ľubomír Čech, CSc.

                                                                                                                                predseda volebnej komisie

                                                                                                                  na voľby do AS EUBA za zamestnaneckú časť

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.