Doplňujúce voľby člena študentskej časti Akademického senátu Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave
 
Návrh kandidátov môžu podávať všetci študenti akademickej obce fakulty, v termíne od 27.03.2023 do 29.03.2023 do 13:30,
 
Volebná komisia pre doplňujúce voľby člena študentskej časti Akademického senátu Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave (AS FMV) týmto v súlade so Zásadami volieb vyhlasuje doplňujúce voľby člena študentskej časti AS FMV EU v Bratislave a zverejňuje pravidlá, termín a spôsob uskutočnenia volieb.  
Voľby sa vyhlasujú na 1 neobsadené miesto člena študentskej časti AS FMV EU v Bratislave.  
Doplňujúce voľby sa uskutočnia online formou dňa 04.04.2023 v čase od 10:00 do 14:00, v prostredí MS Teams.  
V prípade záujmu o navrhnutie kandidáta nájdete bližšie informácie v priloženom dokumente Vyhláška, samotný text návrhu kandidáta nájdete v dokumente Príloha č.1, súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou v dokumente Príloha č.2.
Návrh kandidátov môžu podávať všetci študenti akademickej obce fakulty, v termíne od 27.03.2023 do 29.03.2023 do 13:30, písomne predsedovi volebnej komisie prostredníctvom podateľne EU v Bratislave na adresu:  
Študentský parlament FMV
Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave
Dolnozemská cesta 1/b
852 35 Bratislava 5
 
a zároveň zaslaním elektronickej kópie na mail: 
 
V rovnakom termíne je potrebné doručiť aj súhlas s kandidatúrou.
Členovia študentskej časti akademickej obce FMV EU v Bratislave volia člena spomedzi všetkých navrhovaných kandidátov priamym a tajným hlasovaním.
Za člena študentskej časti AS FMV bude zvolený kandidát s najvyšším počtom platných hlasov.
V prípade rovnosti hlasov viacerých kandidátov má prednosť kandidát, ktorý na FMV EU v Bratislave študuje dlhšie.  
 
 
Bratislava, 9.3.2023
 
 
Šimon Rusinko
predseda volebnej komisie

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.