Vážené študentky, vážení študenti,

dekan Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave doc. PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD., a prodekan pre vedu a doktorandské štúdium Mgr. Michael Augustín, PhD., Vás v akademickom roku 2022/2023 pozývajú na 21. ročník Študentskej vedeckej a odbornej činnosti.

Súťaž ŠVOČ je určená všetkým študentom bakalárskeho a inžinierskeho štúdia. Účasť okrem iného odporúčame študentom, ktorých ambíciou je po ukončení vysokoškolského štúdia pokračovať v doktorandskom štúdiu a prezentovať svoje výskumné výsledky. Študent vypracúva prácu pod vedením učiteľa (konzultanta) príslušnej katedry.

Termín pre odovzdávanie prihlášok je do 24. 2. 2023. Prácu je potrebné odovzdať v termíne do 12. 4. 2023. Fakultné kolo sa bude konať dňa 28. 4. 2023.

Vedeli ste, že:

  • Témou ŠVOČ môže byť téma bakalárskej alebo diplomovej práce, prípadne jej časť alebo spracovanie realizovaného výskumu k záverečnej práci?
  • Prihlásiť sa môžu nielen jednotlivci, ale aj dvojčlenné či trojčlenné riešiteľské tímy?
  • Najúspešnejšie súťažné práce postupujú na celoslovenské medzifakultné kolo ŠVOČ a ich riešitelia získavajú motivujúce finančné ocenenie?
  • Účasť na súťaži sa zohľadňuje pri nominácii študentov na ERASMUS?
  • Za získanie prvých troch miest získate body k ubytovaniu?

 

Viac info nájdete na webstránke v sekcii Veda a výskum:

https://fmv.euba.sk/veda-a-vyskum/svoc/pravidla-pre-svoc

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.