ŠTUDUJ V ZAHRANIČÍ V AKADEMICKOM ROKU 2023/2024

Oddelenie medzinárodnej mobility na EU v Bratislave vyhlasuje výzvu na:

Štúdium Erasmus+ mimo Európy s grantom a Štúdium mimo Európy bez grantu

Do 13. marca 2023 je potrebné odoslať na e-mail nasledovné dokumenty: · vyplnenú prihlášku Student Application Form

· životopis v anglickom jazyku

· motivačný list v anglickom jazyku

· výpis výsledkov doterajšieho štúdia – vystaví študijné oddelenie domácej fakulty

· doklad potvrdzujúci znalosť cudzích jazykov

· potvrdenie o mimoškolských činnostiach a referencie (nepovinné)

Výberové konanie sa uskutoční 16. marca 2023! Všetky informácie nájdete na našej web stránke Štúdium na základe Bilaterálnych dohôd a tiež na stránke Erasmus+ štúdium mimo EÚ , fakultných stránkach alebo u prodekanov pre medzinárodné vzťahy.

Studium mimo Europy 2023 2024 SK blue

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.