V zmysle článku 4 bod 8 Zásad volieb do AS FMV EUBA v Bratislave sa budú dňa 28. 9. 2022 konať doplňujúce voľby do Akademického senátu FMV za zamestnaneckú časť.

Pravidlá volieb sú nasledovné:

  1. Kandidátov do zamestnaneckej časti AS FMV EUBA môže navrhnúť každý člen zamestnaneckej časti akademickej obce FMV EUBA písomne volebnej komisii dňa 21. 9. 2022 v čase od 11:00 do 13:00 v zasadačke dekana FMV EUBA, číslo miestnosti E4.18, pričom:

    1. Navrhnutým kandidátom môže byť každý člen zamestnaneckej časti akademickej obce FMV EUBA, ktorý je v pracovnom pomere na FMV EUBA na ustanovený týždenný pracovný čas, okrem rektora, prorektorov, dekana, prodekanov, kvestora a tajomníka FMV EUBA.

    2. S prijatím kandidatúry musí navrhnutý kandidát vyjadriť písomný súhlas.

  2. Volebná komisia zverejní zoznam kandidátov na členov AS FMV dňa 23. 9. 2022.

  3. Doplňujúce voľby členov AS FMV za zamestnaneckú časť sa uskutočnia 28. 9. 2022 od 10:30 do 13:30 hod. v zasadačke dekana FMV EUBA, číslo miestnosti E4.18.

  4. Voľby do AS FMV sú priame s tajným hlasovaním. Vo volebnej miestnosti budú voličom k dispozícií hlasovacie lístky.

  5. Voľby organizuje volebná komisia v zložení: PhDr. Peter Csányi, PhD., Mgr. Eva Vlková a Bc. Katarína Strauszová.

Bratislava 31. 8. 2022

PhDr. Peter Csányi, PhD. predseda volebnej komisie

 

Doplňujúce voľby do Akademického senátu FMV za zamestnaneckú časť FMV EU v Bratislave 28. 9. 2022 

Súhlas navrhnutého kandidáta

Návrh na kandidáta

Doručené návrhy na 2 kandidátov

Výsledky doplňujúcich volieb do Akademického senátu FMV za zamestnaneckú časť 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.