Vážené študentky a vážení študenti, je tu čas na podávanie prihlášok do výberového konania na krátkodobú stáž na MZVaEZ SR (1-mesačnú /alebo 2 a viac mesačnú), ktorá je vyhradená pre najúspešnejších kandidátov) na ústredí Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v AR 2022/23. Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave má v rámci danej výzvy vyčlenených 13 nominácií a 2 náhradnícke miesta.

Výzva - stáž MZVaEZ

Prihlášky je možné podať najneskôr do 27. 06. 2022 /pondelok/ (do 14.00 hod.).

Uchádzač o stáž /študent FMV 2. stupňa štúdia AR 2022/23 (!) – v aktuálnom akademickom roku 2021/22 ide o 3. ročník Bc-1. stupňa štúdia, a to len za predpokladu odoslania prihlášky a zápisu na 2. stupeň štúdia na FMV, a samozrejme 1. ročník Ing., a následne na základe zápisu do 2. ročníka Ing. - 2. stupňa štúdia/ posiela elektronicky (emailom na ) nasledovné dokumenty:

  • podpísaný štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku,
  • motivačný list v slovenskom jazyku s dôrazom na odborné zameranie študenta a zdôvodnenie záujmu o stáž s uvedením (a zdôvodnením) max. 2 preferovaných odborov,
  • potvrdenie o ovládaní cudzieho jazyka - úroveň B2,
  • vyplnený osobný dotazník (v prílohe),
  • vyplnený a podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov.

Osobný dotazník stážistu

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Termín osobných pohovorov, ktoré sa uskutočnia online – cez MS Teams, je stanovený na 29. júna 2022 /streda/ od 09h.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.