Načítavam stránku...

Medzinárodné vzťahy 1/2017 - Journal of International Relations 1/2017

Year 2017, Volume XV., Issue 1, pages 1-116

 

Obsah/Contents

5-27: CAISOVÁ, Lenka

ALBÁNSKA FIŠKÁLNA POLITIKA: DOBRÝ PRÍKLAD PRE PERSPEKTÍVU EÚ

ALBANIA´S FISCAL POLICY: A GOOD EXAMPLE IN EU PERSPECTIVE


130-156: IVANČÍK, Radoslav

TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ SKÚMANIA HYBRIDNEJ VOJNY – VOJNY 21. STOROČIA

THEORETICAL BACKGROUND FOR THE RESEARCH OF PROBLEMS OF THE HYBRID WAR – THE WAR OF 21ST CENTURY


51-74: Makhashvili, Levan

(NE)EFEKTÍVNOSŤ MANAŽMENTU KONFLIKTOV A MEDIÁCIE EÚ V GRUZÍNSKU A MOLDAVSKU – POHĽAD Z BERLÍNA

(IN)EFFECTIVENESS OF THE EU CONFLICT MANAGEMENT AND MEDIATION IN GEORGIA AND MOLDOVA – VIEW FROM BERLIN


186-203: ŠTEVKOV, Peter

DÔSLEDKY KONFLIKTU MEDZI USA A RUSKOM Z HĽADISKA PROLIFERÁCIE JADROVÝCH ZBRANÍ

THE IMPACT OF THE CONFLICT BETWEEN THE US AND RUSSIA ON THE PROLIFERATION OF THE NUCLEAR WEAPONS


204-221: SORBY, Karol

PRÍČINY ZNÁRODNENIA SPOLOČNOSTI SUEZSKÉHO PRIEPLAVU

THE CAUSES OF NATIONALIZATION OF THE SUEZ CANAL COMPANY

Základné informácie

Medzinárodné vzťahy sú interdisciplinárny vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Vychádza štyrikrát ročne, v marci, v júni, v septembri a v decembri. Uzávierky sú každoročne 15.12., 15.3., 15.6. a 15.9, pričom redakcia sa snaží o čo najskoršiu publikáciu prijatých príspevkov, spravidla v priebehu 3-6 mesiacov. 

Všetky príspevky sú pri zachovaní obojstrannej anonymity recenzované minimálne dvomi oponentmi.

Časopis Medzinárodné vzťahy (tlačené vydanie ISSN 1336-1562, online ISSN 1339-2751) je zaregistrovaný na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky, EV 4785/13. Časopis je indexovaný v databázach ERIH PLUS, ProQuest, EBSCO, EconPapers, RePEc, Index Copernicus a EconBiz a cieľom redakčného kolektívu je neustále zvyšovanie počtu a kvality citačných databáz, v ktorých je zaradený.

Ide o časopis s otvoreným prístupom (open access), čo znamená, že všetok obsah je voľne dostupný bez poplatku. Užívatelia môžu čítať, sťahovať, kopírovať, distribuovať, tlačiť, vyhľadávať alebo odkazovať na textové články uverejnené v časopise. Materiál publikovaný v časopise Medzinárodné vzťahy / Journal of International Relations podlieha licencii  Creative Commons Attribution 4.0. Interantional (CC BY 4.0).

 

Obsahové zameranie

Časopis publikuje pôvodné vedecké články, diskusie, prehľady, informácie a recenzie z oblasti medzinárodných ekonomických, politických, právnych a kultúrnych vzťahov, preferovane v anglickom jazyku. Témy prijímaných článkov zahŕňajú (ale neobmedzujú sa na):

 • históriu medzinárodných hospodárskych vzťahov
 • medzinárodný obchod
 • medzinárodné investície
 • medzinárodnú migráciu
 • aktuálne medzinárodnoekonomické problémy
 • aktuálne medzinárodnopolitické problémy
 • analýzu súčasných a minulých konfliktov
 • medzikultúrne vzťahy
 • medzinárodné právo obchodné
 • medzinárodné právo verejné

 

Pokyny pre autorov

Príspevky je potrebné zaslať na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Je nevyhnutné dodržať inštrukcie, ktoré sú dostupné v pokynoch pre autorov, v opačnom prípade budú príspevky vrátené na prepracovanie.

Call for papers

Časopis Medzinárodné vzťahy

Fakulta medzinárodných vzťahov

Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1

852 35 Bratislava 5

Tel.: +421-2-67 295 471 

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Hlavná redaktorka

Dr.h.c. prof. Ing. Ľudmila LIPKOVÁ, CSc. (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)

Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika

 

Výkonný redaktor

Ing. Mykhaylo Kunychka, PhD. (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)

 

Členovia redakčnej rady

Assoc. Prof. Dr. Md. Nasrudin Bin Md. AKHIR - University of Malaya, Malajzia

Dr. Doreen BEKKER - Rhodes University, Juhoafrická republika

Prof. Dr. Alexandru BURIAN - Moldavská asociácia medzinárodného práva, Moldavsko

Prof. Ing. Eva CIHELKOVÁ, CSc. - Paneurópska univerzita, Slovenská republika

Prof. Alan V. DEARDORFF - University of Michigan-Ann Arbor, USA

Doc. Dr. Attila FÁBIÁN - University of West Hungary, Maďarsko

Prof. Tatiana FILOSOFOVA, DrSc. - Národná výskumná univerzita "Vyššia škola ekonómie", Rusko

François GEMENNE - Sciences Po, Francúzsko

Prof. Dr. Otmar HŐLL - Univerzita Viedeň, Rakúsko

Dr. Edward H. HUIJBENS - University of Akureyri, Island

Prof. María Teresa INFANTE Caffi - Čilská univerzita, Čile

Assoc. Prof. Siti Rohaini Binti KASSIM - University of Malaya, Malajzia

Prof. Dr. LI Hsi-Mei - Čínska kultúrna univerzita, Taiwan

Dr. Klavdij LOGOŽAR - Univerzita v Maribore, Slovinsko

Doc. PhDr. Milan MÁRTON, CSc. - Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika

Prof. JUDr. Stanislav MRÁZ, CSc. - Vysoká škola Danubius, Slovenská republika

Prof. Julija NESTERENKO, DrSc. - Ruská štátna univerzita humanitných vied, Rusko

Assoc. Prof. Rebecca NEUMANN - University of Wisconsin-Milwaukee, USA

Prof. nadzw. Dr hab. Jan OSTOJ - Vysoká škola financií a práva v Bielsku-Biale, Poľsko

Assoc. Prof. Hakan G. SICAKKAN - University of Bergen, Nórsko

Doc. PhDr. Karol SORBY, DrSc. - Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika

Doc. PhDr. František ŠKVRNDA, CSc. - Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika

Prof. JUDr. Pavel ŠTURMA, DrSc. - Univerzita Karlova v Prahe, Česká republika

Prof. Dr. Chong-Ko Peter TZOU - Tamkang University, Taiwan

Doç. Dr. Harun UÇAK - Mugla Sitki Kocman University, Turecko

Doc. Dr. Jolita VVEINHARDT - Vytautas Magnus University a Lithuanian Sports University, Litva

Celý proces publikovania v časopise Medzinárodné vzťahy sa riadi etickými princípmi, ktoré sú štandardne očakávané od takéhoto typu publikácie. Autori zaslaním článku redakcii dávajú súhlas s tým, že prejde riadnym redakčným procesom, vrátane recenzného konania. Zároveň čestne vyhlasujú, že článok nebol a v prípade jeho akceptácie ani nebude ponúknutý na publikáciu inde. Redakčná rada posudzuje články výlučne na základe ich vedeckej kvality a zhody s obsahový zameraním časopisu. Na uverejnenie článku v časopise Medzinárodné vzťahy neexistuje právny nárok.

 

Etický kódex autora

Autor, ktorý zaslal článok redakcii Medzinárodných vzťahov, čestne vyhlasuje, že:

 1. článok je výsledkom jeho tvorivej vedeckej činnosti a má naň autorské práva (všetky predložené články prejdú procesom kontroly plagiátorstva prostredníctvom softvéru EtxtAntiplagiarism),
 2. má plnú moc od všetkých spoluautorov k nakladaniu s článkom,
 3. súhlasí s redakčným procesom časopisu Medzinárodné vzťahy a po prijatí článku aj s jeho publikáciou, vrátane zaradenia článku do všetkých databáz, v ktorých je časopis Medzinárodné vzťahy indexovaný alebo v budúcnosti indexovaný bude,
 4. článok nebol a v prípade jeho prijatia ani nebude ponúknutý na publikáciu inde,
 5. zoznam autorov článku zahŕňa všetky osoby, ktoré sa na ňom významne podieľali,
 6. zoznam autorov článku nezahŕňa osoby, ktoré sa na ňom významne nepodieľali,
 7. článok korektne uvádza všetky citácie a neobsahuje prebraté pasáže a myšlienky bez uvedenia zdroja,
 8. obsah článku je založený na skutočne vykonanom výskume,
 9. článok uvádza zdroje financovania výskumu, ak nejaké boli,
 10. žiaden z autorov nie je vo vzťahu k obsahu článku v konflikte záujmov.

 

Etický kódex recenzenta

Recenzent sa zaväzuje:

 1. hodnotiť články objektívne, výlučne na základe ich vedeckej kvality,
 2. akceptovať fakt, že recenzie sú obojstranne anonymné,
 3. zachovať obsah recenzovaných článkov v utajení,
 4. vypracovať recenzie osobne a bez zbytočného zdržania.

 

Etický kódex editora

Editor sa zaväzuje:

 1. prijímať články nediskriminačne od všetkých autorov,
 2. zhodnotiť, či doručené články spĺňajú formálne a obsahové kritéria, či sú v súlade so zameraním časopisu a v prípade negatívneho hodnotenia s ním bez zbytočného zdržania oboznámiť autorov,
 3. zachovať obsah doručených článkov v utajení,
 4. zaslať článok v stanovených termínoch aspoň dvom recenzentom, ktorí nie sú v blízkom vzťahu s autormi, pri zachovaní anonymity autorov,
 5. bez zbytočného zdržania informovať autorov o výsledku recenzného konania pri zachovaní anonymity recenzentov,
 6. zaradiť prijaté články do najbližšieho dostupného vydania časopisu, pri zohľadnení jeho obsahovej vyváženosti. 

Postup pre prípravu článku do časopisu Medzinárodné vzťahy

 1. Naformátujte článok podľa šablóny.
 2. Vytlačte, podpíšte a naskenujte čestné vyhlásenie o originalite.
 3. Skontrolujte, či sú z článku explicitne zrejmé jeho ciele, použité metódy, výsledky a prínosy.
 4. Skontrolujte, či článok obsahuje abstrakt, kľúčové slová a JEL klasifikáciu.
 5. Skontrolujte, či používate citačnú metódu meno-rok (Lipková 2011, s. 145).
 6. Odošlite článok spolu s čestným vyhlasením o originalite na adresu redakcie (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.).

 

Periodicita vydávania

Časopis Medzinárodné vzťahy vychádza v štyroch číslach ročne v marci, v júni, v septembri a v decembri:

 1. číslo: redakčná uzávierka 15. december
 2. číslo: redakčná uzávierka 15. marec
 3. číslo: redakčná uzávierka 15. jún
 4. číslo: redakčná uzávierka 15. september

 

Redakčné postupy a etický kódex publikovania

Všetky príspevky, ktoré budú do redakcie (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.) doručené pred uzávierkou, budú zaradené do obojstranne anonymného recenzného konania. Predpokladá sa, že príspevky neboli dosiaľ publikované ani odoslané na publikovanie inde. Autor je zodpovedný za formálnu a odbornú správnosť svojho článku. Na uverejnenie článku v časopise neexistuje právny nárok. Autor sa zaväzuje dodržať etický kódex publikovania. Upozorňujeme autorov, aby dodržali predpísanú šablónu pre písanie článkov, v opačnom prípade bude článok vrátený na prepracovanie podľa stanoveného vzoru, čo môže viesť k jeho oneskorenej publikácii.

 

Rozsah článku

Články by pri zachovaní požadovaného formátovania mali mať rozsah 15-25 strán formátu B-5. Odporúčame autorom, aby pre písanie použili šablónu. Články, ktoré nebudú v súlade s požadovaným formátovaním, budú vrátené na prepracovanie.

Redakcia tiež prijíma návrhy na recenzie kníh a po dohode aj samotné recenzie s rozsahom 2-4 strany.

 

Náležitosti článku

V každom článku musia byť jednoznačne stanovené výskumné ciele, použité metódy, výsledky a prínosy výskumu. Články bez jednoznačnej vedeckej pridanej hodnoty neprijímame.

Každý článok musí tiež bezpodmienečne obsahovať:

 • abstrakt a kľúčové slová v slovenskom/českom jazyku
 • abstrakt a kľúčové slová v anglickom jazyku
 • 1 - 3 kódy JEL klasifikácie podľa Americkej asociácie ekonómov AEA
 • korektné určenie všetkých grantov a programov, s ktorých podporou článok vznikol
 • na samostatnom liste plné meno, tituly, adresu, e-mail a telefónne číslo všetkých autorov

 

Odoslanie článku

Článok v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku vo formáte MS Word (staré aj nové verzie) odošlite e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Preferovaný názov súboru je Priezvisko - Názov článku.doc.

Články doručené v období od 16. septembra do 15. decembra budú zaradené do recenzného konania pre zaradenie do prvého čísla. Články doručené v období od 16. decembra do 15. marca budú zaradené do recenzného konania pre zaradenie do druhého čísla, články doručené od 16. marca do 15. júna do tretieho čísla a články doručené od 16. júna do 15. septembra do štvrtého čísla.

Nie je potrebné zasielať tlačenú verziu článku.

Okrem článku je nutné zaslať aj podpísané a naskenované čestné vyhlásenie o originalite. Všetky predložené články prejdú procesom kontroly plagiátorstva prostredníctvom softvéru EtxtAntiplagiarism.Ďalšie kroky

Po doručení príspevku redakcii výkonný redaktor skontroluje obsahovú zhodu a formálne náležitosti článku a v prípade potreby ich vráti autorovi na dopracovanie. V mesiaci po redakčnej uzávierke sa uskutoční obojstranne anonymné recenzné konanie - každý článok bude zaslaný na posúdenie dvom oponentom. Na základe výsledku recenzného konania bude článok prijatý na publikáciu, vrátený autorovi na promptné dopracovanie alebo zamietnutý. Prijaté články budú publikované v tlačenej aj internetovej verzii časopisu v marci, júni, septembri, resp. decembri. Každý autor má nárok na jednu kópiu vydania bez ďalšieho nákupu. Odoslanie a zverejnenie článku je bezplatné.

Vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave

Časopis je zaregistrovaný na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky, EV 4785/13. Časopis je indexovaný v databázach ERIH PLUS, ProQuest, EBSCO, EconPapers, RePEc, Index Copernicus a EconBiz.

ISSN 1336 - 1562 (tlačené vydanie)

ISSN 1339 - 2751 (online) 

 

 

Medzinárodné vzťahy 3/2019 - Journal of International Relations 3/2019

Year 2019, Volume XVII., Issue 2, pages 86-160

Obsah/Contents

 

169-187:Eduard Gombár

JORDÁNSKO VE STÍNU NÁSIROVSKÉHO EGYPTA: ÉRA KRÁLE AL-ḤUSAJNA

JORDAN IN THE SHADOW OF NASSERIST EGYPT: RULE OF AL-ḤUSAIN


188-209: Stanislava Brajerčíková, Zdeněk Kříž

DIVERGENCIE V NEMECKO-POĽSKEJ BILATERÁLNEJ KOOPERÁCII

DIVERGENCE IN GERMAN-POLISH BILATERAL COOPERATION


210-223: Eva Jančíková

VPLYV SANKCIÍ EÚ A USA VO VZŤAHU K RUSKU A IRÁNU NA OBCHODNÉ FINANCOVANIE

IMPACT OF EU AND US SANCTIONS AGAINST RUSSIA AND IRAN ON TRADE FINANCE


224-244: Sandra Brožová

LÉČEBNÉ METODY S VYUŽITÍM KMENOVÝCH BUNĚK A MEDZINÁRODNÍ OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

STEM CELLS TREATMENT METHODS AND INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION


245-249: Katarína Brocková

LENKA FOJTÍKOVÁ: COMPLIANCE ČÍNY S WTO – JAK ČÍNA DODRŽELA MNOHOSTRANNÉ OBCHODNÍ ZÁVAZKY LENKA FOJTÍKOVÁ: COMPLIANCE ČÍNY S WTO – JAK ČÍNA DODRŽELA MNOHOSTRANNÉ OBCHODNÍ ZÁVAZKY A JAK USILOVALA O ZÍSKANÍ STATUSU TRŽNÍ EKONOMIKY

LENKA FOJTIKOVA: CHINA’S COMPLIANCE WITH THE WTO – CHINA’S ADHERENCE TO MULTILATERAL TRADE COMMITMENTS AND ITS EFFORTS TO ACHIVE
THE STATUS OF MARKET ECONOMY

 

 

 

Vydania na stiahnutie

Rok 2019 1/2019 2/2019 3/2019  
Rok 2018 1/2018 2/2018 3/2018
4/2018
Rok 2017 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017
Rok 2016 1/2016 2/2016 3/2016 4/2016 
Rok 2015 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015
Rok 2014 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014
Rok 2013 1/2013 2/2013 3/2013 4/2013
Rok 2012 1/2012 2/2012 3/2012 4/2012
Rok 2011 1/2011 2/2011  
Rok 2010 1/2010 2/2010
Rok 2009 1/2009 2/2009
Rok 2008 1/2008 2/2008
Rok 2007 1/2007 2/2007
Rok 2006 1/2006 2/2006
Rok 2005 1/2005 2/2005
Rok 2004 1/2004 2/2004
Rok 2003 1/2003 2/2003

Medzinárodné vzťahy 2/2016 - Journal of International Relations 2/2016

Year 2016, Volume XIV., Issue 2, pages 120-221

 

Obsah/Contents

120-129: DURMISHI, Ardian - PATONOV, Nikolay

ALBÁNSKA FIŠKÁLNA POLITIKA: DOBRÝ PRÍKLAD PRE PERSPEKTÍVU EÚ

ALBANIA´S FISCAL POLICY: A GOOD EXAMPLE IN EU PERSPECTIVE


130-156: IVANČÍK, Radoslav

TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ SKÚMANIA HYBRIDNEJ VOJNY – VOJNY 21. STOROČIA

THEORETICAL BACKGROUND FOR THE RESEARCH OF PROBLEMS OF THE HYBRID WAR – THE WAR OF 21ST CENTURY


157-185: PONÍŽILOVÁ, Martina

VYMEZENÍ REGIONÁLNÍCH MOCNOSTÍ BLÍZKÉHO VÝCHODU VE 20. A 21. STOLETÍ

DELIMITATION OF REGIONAL POWERS IN THE MIDDLE EAST IN THE 20TH AND 21ST CENTURY


186-203: ŠTEVKOV, Peter

DÔSLEDKY KONFLIKTU MEDZI USA A RUSKOM Z HĽADISKA PROLIFERÁCIE JADROVÝCH ZBRANÍ

THE IMPACT OF THE CONFLICT BETWEEN THE US AND RUSSIA ON THE PROLIFERATION OF THE NUCLEAR WEAPONS


204-221: SORBY, Karol

PRÍČINY ZNÁRODNENIA SPOLOČNOSTI SUEZSKÉHO PRIEPLAVU

THE CAUSES OF NATIONALIZATION OF THE SUEZ CANAL COMPANY

Medzinárodné vzťahy 1/2016 - Journal of International Relations 1/2016

Year 2016, Volume XIV., Issue 1, pages 1 - 125

 

Obsah/Contents

5-7: LIPKOVÁ, Ľudmila - GODA, Samuel

ÚVODNÍK: ČASOPIS MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY V ROKU 2015

EDITORIAL: THE JOURNAL IN 2015


8-18: KINDIBALYK, Olyana

VEĽKÝ ČIERNOMORSKÝ REGIÓN V MENIACOM SA GEOPOLITICKOM KONTEXTE 

THE WIDER BLACK SEA REGION WITHIN THE CHANGING GEOPOLITICAL CONTEXT


19-35: ČEKMEOVÁ, Petra 

CELKOVÁ FAKTOROVÁ PRODUKTIVITA A JEJ DETERMINANTY V EURÓPSKEJ ÚNII 

TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY AND ITS DETERMINANTS IN THE EUROPEAN UNION


36-57: KUCZYŃSKA-ZONIK, Aleksandra

RUSKÁ MAKKÁ MOC V BALTSKÝCH KRAJINÁCH 

RUSSIA’S SOFT POWER IN THE BALTIC STATES


58-92: MAITRA, Sumantra

BOL PUTIN K ZÁPADU VŽDY PRIATEĽSKÝ? INTERPRETAČNÁ ŠTÚDIA PRVÝCH DVOCH FUNKČNÝCH OBDOBÍ PREZIDENTA VLADIMÍRA PUTINA VO SVETLE TEÓRIÍ REALIZMU 

WAS PUTIN EVER FRIENDLY TO THE WEST? AN EXPOSITORY STUDY OF THE FIRST TWO TERMS OF PRESIDENT VLADIMIR PUTIN, IN LIGHT OF THE THEORIES OF REALISM


93-118: MELOUNOVÁ, Irena

PREZIDENTSKÁ DIPLOMACIE: SROVNÁNÍ TŘÍ BRAZILSKÝCH PREZIDENTŮ 

PRESIDENTIAL DIPLOMACY: THREE BRAZILIAN PRESIDENTS IN A COMPARATIVE PERSPECTIVE

Medzinárodné vzťahy 4/2015 - Journal of International Relations 4/2015

Year 2015, Volume XIII., Issue 4, pages 299-406

 

Obsah/Contents

303-312: BURIAN, Alexander D.

PROBLÉM ZABEZPEČENIA SVETOVÉHO SYSTÉMU MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV NA EURÓPSKOM KONTINENTE V KONTEXTE PREMENY SVETOVÉHO SYSTÉMU MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV Z JEDNOPOLÁRNEHO NA MNOHOPOLÁRNY

ON SECURING A WORLD SYSTEM OF INTERNATIONAL RELATIONS ON THE EUROPEAN CONTINENT IN THE CONTEXT OF CONVERSION OF THE WORLD SYSTEM OF INTERNATIONAL RELATIONS FROM A UNIPOLAR TO THE MULTIPOLAR ONE


313-332: SORBY, Karol R. 

PALESTÍNSKE ODBOJOVÉ HNUTIE V LIBANONE A „KÁHIRSKÁ DOHODA 1969“

THE PALESTINIAN RESISTANCE MOVEMENT IN LEBANON AND “THE CAIRO AGREEMENT OF 1969”


333-346: HYÁNKOVÁ, Tereza

OD ALŽÍRSKÉHO OSVOBOZENECKÉHO HNUTÍ K MYŠLENCE KABYLSKÉ NEZÁVISLOSTI

FROM THE ALGERIAN LIBERATION MOVEMENT TO THE IDEA OF KABYLE INDEPENDENCE


347-364: HOCH, Tomáš - KOPEČEK, Vincenc - KAŠPAR, Jakub

GRUZIE MEZI EVROPSKOU UNIÍ A RUSKEM

GEORGIA BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND RUSSIA


365-381: KONČIKOVÁ, Veronika

RASTÚCA EKONOMICKÁ ZÁVISLOSŤ TAIWANU NA ČÍNE: DÔVOD NA STRACH?

TAIWAN’S GROWING ECONOMIC DEPENDENCE ON CHINA: A REASON TO FEAR?


382-398: BASKONUS DIREKCI, Tuba - GÖVDELI, Tuncer

VZŤAH MEDZI SPOTREBOU ELEKTRICKEJ ENERGIE A HOSPODÁRSKYM RASTOM V ŠTÁTOCH OECD: PANELOVÁ KOINTEGRAČNÁ ANALÝZA SO ZOHĽADNENÍM PRIEREZOVEJ ZÁVISLOSTI

THE RELATIONSHIP BETWEEN ELECTRICITY CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH IN OECD COUNTRIES: PANEL COINTEGRATION ANALYSIS UNDER CROSS-SECTIONAL DEPENDENCE


399-402: BOROŠOVÁ, Lucia

INFORMÁCIA - MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY 2015: AKTUÁLNE OTÁZKY SVETOVEJ EKONOMIKY A POLITIKY

INFORMATION - INTERNATIONAL RELATIONS 2015: ACTUAL ISSUES OF WORLD ECONOMY AND POLITICS

Medzinárodné vzťahy 3/2015 - Journal of International Relations 3/2015

Year 2015, Volume XIII., Issue 3, pages 197-298

 

Obsah/Contents

201-222: NEUMANN, Pavel

RENESANCE A OBNOVA KONKURENCESCHOPNOSTI ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU V USA: MÝTUS NEBO REALITA?

THE RENAISSANCE AND RESTORATION OF COMPETITIVENESS OF THE U.S. MANUFACTURING: MYTH OR REALITY?


223-239: AL TAL, Baider 

ANALÝZA SILNEJÚCEJ ÚLOHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU PO PRIJATÍ LISABONSKEJ ZMLUVY Z HĽADISKA TEÓRIE LIBERÁLNEHO INTERGOVERNMENTALIZMU

EXPLAINING THE STRENGTHENING ROLE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AFTER THE LISBON TREATY: A LIBERAL INTERGOVERNMENTAL PERSPECTIVE


240-265: NIKISCHER, Richard

VARIABILITA EURÓPSKEJ IDENTITY: DISPARITY V PERCEPCII IDENTITY EURÓPY NA ÚROVNI ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

VARIABILITY OF THE EUROPEAN IDENTITY: DISPARITIES IN THE PERCEPTION OF THE IDENTITY OF EUROPE AT THE EUROPEAN UNION MEMBER STATES LEVEL


266-291: KODRAZI, Suzan

DIALÓG AKO PODMIENKA PAR EXCELLENCE?

DIALOGUE AS A CONDITION PAR EXCELLENCE?


292-294: ZÁGORŠEKOVÁ, Marta

RECENZIA - ERIK PAJTINKA: SLOVNÍK DIPLOMACIE

BOOK REVIEW - ERIK PAJTINKA: A DICTIONARY OF DIPLOMACY

Medzinárodné vzťahy 2/2015 - Journal of International Relations 2/2015

Year 2015, Volume XIII., Issue 2, pages 91-196

 

Obsah/Contents

95-110: MASKUS, Keith E.

PREFERENČNÉ OBCHODNÉ DOHODY A PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA: NEPRESKÚMANÉ PROBLÉMY

PREFERENTIAL TRADE AGREEMENTS AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: UNEXPLORED ISSUES


111-122: PAJTINKA, Erik 

KULTÚRNA DIPLOMACIA A JEJ ORGANIZAČNO-INŠTITUCIONÁLNE MODELY V PRAXI VYBRANÝCH ŠTÁTOV

CULTURAL DIPLOMACY AND ITS ORGANIZATIONAL AND INSTITUTIONAL MODELS IN SELECTED STATES


123-148: GULLOVÁ, Soňa

MŮŽE BÝT V RUSKU DEMOKRACIE?

IS DEMOCRACY IN RUSSIA POSSIBLE?


149-166: VYSLÚŽILOVÁ, Ivana

IMIGRANTI A FRANCÚZSKA SPOLOČNOSŤ: PRÍPAD ALŽÍRČANOV A MAROČANOV

IMMIGRANTS AND THE FRENCH SOCIETY: THE CASE OF ALGERIANS AND MOROCCANS


167-188: VVEINHARDT, Jolita - DABRAVALSKYTE, Jurate

VZŤAH INTERKULTÚRNEJ KOMPETENCIE A INTERNACIONALIZÁCIE NA PRÍKLADE MALÝCH A STREDNÝCH FIRIEM: EXPERTNÉ HODNOTENIE

INTERACTIONS OF INTERCULTURAL COMPETENCE AND INTERNATIONALIZATION ON THE EXAMPLE OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES: AN EXPERT EVALUATION


189-192: HODÁS, Milan

RECENZIA - ROBERT ZBÍRAL: PŘENOS PRAVOMOCÍ ČLENSKÝCH STÁTŮ NA EVROPSKOU UNII: CESTA BEZ ZPÁTEČNÍHO LÍSTKU?

BOOK REVIEW - ROBERT ZBIRAL: THE TRANSFER OF MEMBER STATES’ POWERS TO THE EUROPEAN UNION: A JOURNEY WITHOUT RETURN TICKET?