Vážení členovia akademickej obce FMV,

dvoľujem si Vás pozvať na stretnutie akademickej obce FMV, ktoré sa uskutoční dňa 15. 12. 2021 o12:35 hod. online formou prostredníctvom MS Teams.

Program:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti AS FMV za rok 2021
3. Rôzne

Link na pripojenie nájdete v pozvánke.

V Bratislave, 8. 12. 2021

doc. Ing. Martin Grešš, PhD.
predseda AS FMV v.r.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.