Akademický senát Ekonomickej univerzity v Bratislave spolu s jej vedením, akademickými senátmi fakúlt univerzity a vedeniami jednotlivých fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave podporujú vyhlásenia Slovenskej rektorskej konferencie, Rady vysokých škôl, Študentskej rady vysokých škôl, ako aj Klubu dekanov, ktoré v plnom rozsahu odmietajú súčasné znenie pripravovanej novely vysokoškolského zákona.

Požadujú stiahnutie predloženého návrhu novely zákona o vysokých školách z medzirezortného pripomienkového konania a zároveň konštatujú, že minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, pán Mgr. Branislav Gröhling a štátny tajomník MŠVVaŠ SR, pán MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, PhD. MPH, stratili dôveru akademickej obce Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Akademický senát Ekonomickej univerzity v Bratislave, vedenie univerzity, akademické senáty jednotlivých fakúlt a vedenia jednotlivých fakúlt univerzity považujú za nevyhnutné pokračovať v reforme vysokého školstva, tak aby sa zvyšovala kvalita vysokoškolského vzdelávania a tvorivej činnosti. Ostro však odmietajú spôsob realizácie tejto „reformy“, ktorú presadzuje ministerstvo. Reformu spočívajúcu v znižovaní finančných prostriedkov pre vysoké školy súbežne s okliešťovaním akademických slobôd a samosprávy vysokých škôl, považujú za kroky smerujúce k likvidácii a politizácii vysokého školstva na Slovensku.

Protestujú proti spôsobu komunikácie MŠVVaŠ SR o pripravovanej novele zákona o vysokých školách a ostro odmietajú prístup ministerstva, ktoré napriek prísľubu konštruktívneho dialógu s reprezentáciami vysokých škôl, predložilo návrh novely vysokoškolského zákona, ktorá nerešpektuje závery kontaktnej pracovnej skupiny. Predložený návrh novely zákona o vysokých školách okliešťuje akademické slobody a samosprávu vysokých škôl definované Magnou Chartou Universitatum a to v prospech kompetencií politicky konštituovanej správnej rady, na ktorú bude delegovaná značná časť kompetencií finančného a personálneho riadenia vysokých škôl.

Vyzývajú kompetentné orgány na spoločnú kvalifikovanú a konštruktívnu diskusiu o budúcnosti vysokoškolského vzdelávania, rozvoji vedy a výskumu ako aj o stabilnom systéme financovania vysokého školstva na Slovensku.

Predsedníctvo Akademického senátu EU v Bratislave a predsedníctva akademických senátov jednotlivých fakúlt
Vedenie EU v Bratislave a vedenia jednotlivých fakúlt

V tejto súvislosti vám dávame do pozornosti pripravované podujatia a aktivity súvisiace s pripravovanou novelou zákona o vysokých školách:

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.