Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave vydáva Dodatok č. 1 k opatreniu rektora č. 6/2021ktorým sa upravujú ustanovenia číslo 1.2, 4 a 8.5 opatrenia rektora č. 6/2021 zo dňa 19. 5. 2021. 

 Všetky ostatné ustanovenia opatrenia č. 6/2021 zo dňa 19. 5. 2021 zostávajú aj naďalej v platnosti.

Tento dodatok nadobúda účinnosť 31. mája 2021.

Všetky ďalej uvedené opatrenia a termíny môžu byť zmenené a upravené v závislosti od rozhodnutí verejných autorít (napr. Úradu verejného zdravotníctva).


1.2 Slávnostné promócie na 1. a 2. stupni štúdia

Slávnostné promócie na 1. a 2. stupni štúdia sa na základe odporúčania dekanov jednotlivých fakúlt rušia. O spôsobe odovzdania diplomov absolventom 1. a 2. stupňa štúdia rozhodnú dekani jednotlivých fakúlt.  

Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby.

Celý text opatrenia si môžete prečítať tu.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.