Aj kvôli blížiacim sa štátnym skúškam, ktoré sa budú konať prezenčnou formou, zverejňujeme osobitne Príkaz rektora č. 2/2021 a dávame do pozornosti študentom predovšetkým bod 14, na splnenie ktorého je potrebné dbať v dostatočnom časovom predstihu pred štátnou skúškou.


 

V súvislosti so zabezpečením bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a študentov
EU v Bratislave v súvislosti s rizikom ochorenia COVID-19

prikazujem

dodržiavať tieto opatrenia:

 

 1. Využívať relevantné spôsoby kontroly aktuálneho zdravotného stavu ešte pred príchodom na EU v Bratislave.
 2. V prípade prejavov akútneho respiračného ochorenia, klinických príznakov COVID-19, v prípade nariadenej domácej izolácie, nariadeného PCR testovania alebo v prípade potvrdeného ochorenia COVID-19 nevstupovať do priestorov EU v Bratislave (u zamestnanca – oznámiť túto skutočnosť zamestnávateľovi, u študenta – oznámiť túto skutočnosť kontaktnej osobe na príslušnej fakulte).
 3. Zamestnávateľ alebo kontaktná osoba na príslušnej fakulte informuje o danej skutočnosti Oddelenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci EU v Bratislave.
 4. Osobám s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osobám s klinickými príznakmi COVID-19, ako aj osobám podliehajúcim nariadenej domácej izolácii, nariadeného PCR testovania alebo osobám s potvrdeným ochorením COVID-19 neumožniť vstup do priestorov EU v Bratislave.
 5. Riadiť sa prevádzkovými pokynmi, vnútornými predpismi EU v Bratislave a opatreniami Úradu verejného zdravotníctva.
 6. Vstup do budovy EU v Bratislave umožniť iba zamestnancom univerzity, nájomcom a osobám, ktoré vykonávajú na EU v Bratislave prácu na základe dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní práce alebo objednávky, ako aj osobám, ktoré vykonávajú v týchto priestoroch služby, spojené s povinnou kontrolou, revíziou, obhliadkou objektov, príp. odstránením porúch a dodávkou tovaru.
 7. V období konania štátnych skúšok (od 24. 5. 2021 do 2. 7. 2021) umožniť vstup do budovy EU v Bratislave aj študentom, ktorí sa zúčastňujú štátnych skúšok (podľa rozpisu jednotlivých fakúlt) a inej verejnosti, ktorá sa bude zúčastňovať verejnej časti štátnej skúšky.
 8. Vstup do študentských domovov EU v Bratislave umožniť okrem osôb uvedených v bode 6 aj študentom a osobám, ktoré majú dlhodobé povolenie na ubytovanie v študentskom domove (zahraniční študenti, študenti doktorandského štúdia a iné osoby s platnou nájomnou zmluvou alebo dlhodobým ubytovacím povolením).
 9. V období konania štátnych skúšok (od 24. 5. 2021 do 2. 7. 2021) umožniť vstup do študentských domovov EU v Bratislave aj študentom, ktorým bolo vydané mimoriadne povolenie na krátkodobé ubytovanie z dôvodu účasti na štátnej skúške. Študentov, ktorým bolo vydané mimoriadne povolenie na krátkodobé ubytovanie z dôvodu účasti na štátnej skúške, ubytovávať samostatne po jednom študentovi v jednej ubytovacej bunke so samostatným sociálnym zariadením.
 10. Vstup do priestorov ubytovacích zariadení Jarabá, Pokrok a Virt umožniť okrem zamestnancov týchto zariadení, aj nájomcom a osobám, ktoré vykonávajú na EU v Bratislave prácu na základe dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní práce alebo objednávky, osobám, ktoré vykonávajú v týchto priestoroch služby, spojené s povinnou kontrolou, revíziou, obhliadkou objektov, príp. odstránením porúch a dodávkou tovaru, ako aj osobám, ktorým bolo vydané povolenie na krátkodobé ubytovanie v tomto zariadení.
 11. Od všetkých zamestnancov, vstupujúcich do budovy EU v Bratislave (vrátane študentských domovov) vyžadovať predloženie preukazu zamestnanca.
 12. Od všetkých študentov, vstupujúcich do budovy EU v Bratislave (vrátane študentských domovov) vyžadovať predloženie preukazu študenta.
 13. Od inej verejnosti, ktorá nie je zamestnancom ani študentom EU v Bratislave, vyžadovať pri vstupe do budovy EU v Bratislave (vrátane študentských domovov) predloženie dokladu totožnosti a zaevidovať ich prítomnosť do knihy návštev.
 14. Od študentov, ktorí sa zúčastňujú štátnej skúšky a inej verejnosti, ktorá sa zúčastňuje verejnej časti štátnej skúšky, vyžadovať pri vstupe do budovy EU v Bratislave predloženie relevantného dokladu o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdenia o negatívnom výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 7 dní; resp. dokladu o prekonaní ochorenia COVID-19 nie staršieho ako 180 dní; resp. dokladu o tom, že mu bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 180 dní od okamihu vstupu do priestorov EU v Bratislave; resp. dokladu, že bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou mRNA (napr. Pfizer alebo Moderna) vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní; resp. dokladu, že bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 prvou dávkou vektorovej vakcíny (napr. AstraZeneca) a od tohto očkovania uplynuli aspoň 4 týždne; resp. dokladu, že bol zaočkovaný proti choreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19; resp. príslušného dokladu preukazujúceho výnimku z vyššie uvedených skutočností podľa aktuálne platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva. Do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.
 15. Od osôb uvedených v bode 6, ktoré nie sú zamestnancami EU v Bratislave, nájomcami alebo ktoré nevykonávajú prácu na základe dohody o pracovnej činnosti, príp. dohody o vykonaní práce, vyžadovať pri vstupe do študentských domovov predloženie relevantného dokladu o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdenia o negatívnom výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 7 dní; resp. dokladu o prekonaní ochorenia COVID-19 nie staršieho ako 180 dní; resp. dokladu o tom, že mu bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 180 dní od okamihu vstupu do priestorov EU v Bratislave; resp. dokladu, že bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou mRNA (napr. Pfizer alebo Moderna) vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní; resp. dokladu, že bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 prvou dávkou vektorovej vakcíny (napr. AstraZeneca) a od tohto očkovania uplynuli aspoň 4 týždne; resp. dokladu, že bol zaočkovaný proti choreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19; resp. príslušného dokladu preukazujúceho výnimku z vyššie uvedených skutočností podľa aktuálne platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva. Do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.
 16. Od študentov, ktorým bolo vydané mimoriadne povolenie na krátkodobé ubytovanie z dôvodu účasti na štátnej skúške vyžadovať pri krátkodobom ubytovaní predloženie potvrdenia o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 72 hodín alebo negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 72 hodín; resp. dokladu o prekonaní ochorenia COVID-19 nie staršieho ako 180 dní; resp. dokladu o tom, že mu bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 180 dní od okamihu vstupu do priestorov EU v Bratislave; resp. dokladu, že bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou mRNA (napr. Pfizer alebo Moderna) vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní; resp. dokladu, že bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 prvou dávkou vektorovej vakcíny (napr. AstraZeneca) a od tohto očkovania uplynuli aspoň 4 týždne; resp. dokladu, že bol zaočkovaný proti choreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19; resp. príslušného dokladu preukazujúceho výnimku z vyššie uvedených skutočností podľa aktuálne platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva. Do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.
 17. Od všetkých osôb (vrátane zamestnancov a študentov EU v Bratislave), ktorým bolo vydané povolenie na krátkodobé ubytovanie v ubytovacích zariadeniach EU v Bratislave – Jarabá, Pokrok, Virt – vyžadovať pri ubytovaní predloženie potvrdenia o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 72 hodín alebo negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 72 hodín; resp. dokladu o prekonaní ochorenia COVID-19 nie staršieho ako 180 dní; resp. dokladu o tom, že mu bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 180 dní od okamihu vstupu do priestorov EU v Bratislave; resp. dokladu, že bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou mRNA (napr. Pfizer alebo Moderna) vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní; resp. dokladu, že bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 prvou dávkou vektorovej vakcíny (napr. AstraZeneca) a od tohto očkovania uplynuli aspoň 4 týždne; resp. dokladu, že bol zaočkovaný proti choreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19; resp. príslušného dokladu preukazujúceho výnimku z vyššie uvedených skutočností podľa aktuálne platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva. Do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.
 18. Od všetkých osôb vstupujúcich do priestorov EU v Bratislave (vrátane študentských domovov) vyžadovať použitie ochranného rúška, resp. respirátora v závislosti od aktuálneho COVID-automatu pre daný okres, v ktorom sa priestory EU v Bratislave nachádzajú (respirátorom sa rozumie určený výrobok filtračná tvárová polmaska bez výdychového ventilu kategórie FFP2, ktorá je osobným ochranným prostriedkom podľa osobitného predpisu alebo výrobok KN95 alebo N95 alebo iný výrobok, pre ktorý vydal Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR rozhodnutie o uvedení určeného výrobku na trh bez posudzovania zhody podľa osobitného predpisu).
 19. Ochranné rúška, resp. respirátory v závislosti od aktuálneho COVID-automatu pre daný okres, v ktorom sa priestory EU v Bratislave nachádzajú, používať vo všetkých vnútorných priestoroch univerzity (táto povinnosť sa nevzťahuje na zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám).
 20. Ochranné rúška, resp. respirátory v závislosti od aktuálneho COVID-automatu pre daný okres, v ktorom sa priestory EU v Bratislave nachádzajú, používať vo všetkých vnútorných priestoroch študentských domovov s výnimkou izieb.
 21. Zabezpečiť pravidelné a krátkodobé vetranie miestností.
 22. Na pracovisku dodržiavať primeraný odstup najmenej 2 metre od ostatných osôb.
 23. Pri vybavovaní pracovných a študijných záležitostí vstupovať do miestností podľa možností po jednom a dodržiavať sociálny odstup.
 24. Obmedziť osobám zdržiavajúcim sa na pracovisku osobný kontakt s inými osobami na nevyhnutnú mieru a zdržať sa podávania rúk.
 25. Na pracoviskách zabezpečiť pravidelnú zvýšenú dezinfekciu povrchov pracovných plôch a dezinfekciu hygienických zariadení.
 26. Nezoskupovať sa na pracoviskách alebo vo verejných vnútorných priestoroch univerzity do skupín.
 27. Nezoskupovať sa v izbách v študentských domovoch alebo vo verejných vnútorných priestoroch študentských domovov do skupín.
 28. Po skončení účelu návštevy EU v Bratislave, po skončení pracovnej doby alebo po skončení vyučovacieho procesu opustiť priestory EU v Bratislave.
 29. V študentských domovoch, v ktorých bude poskytnuté krátkodobé ubytovanie študentov z dôvodu účasti na štátnej skúške, zvýšiť okrem všeobecných protiepidemických opatrení frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu sa používať dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom.
 30. V študentských domovoch, v ktorých bude poskytnuté krátkodobé ubytovanie študentov z dôvodu účasti na štátnej skúške, ubytovávať do tej istej ubytovacej bunky s časovým odstupom minimálne 48 hodín od skončenia predchádzajúceho ubytovania.


  V období konania štátnych skúšok na 1., 2. aj 3. stupni štúdia (od 24. mája 2021 do 2. júla 2021) prikazujem okrem vyššie uvedených protiepidemických opatrení dodržiavať aj nasledovné opatrenia:

 31. V období od 24. mája 2021 do 2. júla 2021 umožniť vstup do budovy V1 a V2 iba tým študentom, ktorí sa zúčastnia štátnej skúšky (aj dizertačnej a obhajoby dizertačnej práce) a to maximálne 20 minút pred začiatkom štátnej skúšky podľa harmonogramu štátnych skúšok, ich vstup zaznamenať v zozname študentov zúčastňujúcich sa štátnej skúšky. Na PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach platí toto opatrenie na obdobie konania štátnych skúšok na PHF v Košiciach.
 32. Pri prejavení príznakov u zamestnancov, študentov alebo inej verejnosti, prítomných na štátnej skúške, oznámiť túto skutočnosť predsedovi komisie pre štátne skúšky. Predseda komisie následne oznámi túto skutočnosť dekanovi fakulty.
 33. Štátne skúšky realizovať vo veľkých a dobre vetrateľných miestnostiach.
 34. Pravidelne dezinfikovať povrchy pracovných plôch a kľučiek v miestnostiach, v ktorých sa konajú štátne skúšky.
 35. Zabezpečiť v miestnosti pre štátne skúšky v jednom čase okrem členov komisie pre štátne skúšky a zapisovateľa prítomnosť maximálne dvoch študentov.
 36. Dodržať vzdialenosť medzi pracovnými miestami členov komisie pre štátne skúšky a medzi členmi komisie a študentmi minimálne 2 metre.
 37. Zabezpečiť, aby bol každý člen komisie pre štátne skúšky, zapisovateľ a študent v priebehu štátnej skúšky chránený ochranným rúškom, resp. respirátorom v závislosti od aktuálneho COVID-automatu pre daný okres, v ktorom sa priestory EU v Bratislave nachádzajú (odporúča sa tiež použitie jednorazových rukavíc).
 38. Zabezpečiť, aby každý člen komisie pre štátne skúšky, zapisovateľ a študent používal v priebehu štátnej skúšky vlastné písacie potreby.
 39. Obmedziť osobný kontakt, vrátane podávania rúk, medzi členmi komisie pre štátne skúšky, zapisovateľov a študentom.
 40. Nekonzumovať v miestnosti pre štátne skúšky akékoľvek nápoje a jedlá.
 41. Po štyroch hodinách konania štátnej skúšky vyhradiť prestávku v trvaní minimálne 30 minút.
 42. Na konzumáciu jedál a nápojov zabezpečiť osobitnú miestnosť pre každú komisiu; resp. určiť pre každú komisiu osobitný čas na konzumáciu jedál a nápojov. NEPLATÍ
 43. Pri konzumácii jedál a nápojov v osobitných miestnostiach dodržiavať minimálne 2 metrové odstupy medzi konzumujúcimi osobami. NEPLATÍ
 44. Pri striedaní komisií počas prestávky miestnosti určené na konzumáciu jedál a nápojov dôkladne vyvetrať. NEPLATÍ
 45. Nezoskupovať sa v priestoroch EU v Bratislave do skupín.
 46. Po skončení štátnej skúšky bezodkladne opustiť priestory EU v Bratislave.

V Bratislave 17. mája 2021

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
rektor

Kontaktné osoby pre študentov na jednotlivých fakultách

Národohospodárska fakulta

Mgr. Jana Šipošová – tel. +421 2 67291245 – e-mail: 

Obchodná fakulta

Ing. Paulína Krnáčová, PhD. – tel. +421 2 67291126 – e-mail: 

Fakulta hospodárskej informatiky

RNDr. Anna Strešňáková, PhD. – tel. +421 2 67295836 – e-mail: 

Fakulta podnikového manažmentu

Ing. Zuzana Markovičová – tel. +421 2 67295532 – e-mail: 

Fakulta medzinárodných vzťahov

JUDr. Klaudia Hraníková Pyteľová, PhD. – tel. +421 2 67295407 – e-mail:   

Fakulta aplikovaných jazykov

PaedDr. Eva Stradiotová, PhD. – tel. +421 67295226 – e-mail: 

Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach

Ing. Petra Szaryszová, PhD. – tel. +421 55 7223254 – e-mail: 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.