Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave si Vás pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku a 20. výročia založenia dovoľuje pozvať na workshop Aktuálne otázky islamskej ekonomiky a finančníctva, ktorý sa uskutoční dňa 5. novembra 2020 v čase od 9.00 – 13.00h.

Faculty of International Relations of the University of Economics in Bratislava on the occasion of the Week of Science and Technology in Slovakia and the 20th anniversary of its founding has the honor to invite you to online workshop Current issues of the Islamic economy and finance taking place on Thursday, November 5, 2020 from 9:00 AM to 1:00 PM.

 

Workshop sa v dôsledku nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie uskutoční distančnou formou prostredníctvom online platformy MS Teams. Workshop je organizovaný v rámci projektu VEGA č. 1/0490/19 Islamský faktor vo svetovej ekonomike a bude z neho vydaný zborník príspevkov.

V prípade záujmu o zverejnenie príspevku v recenzovanom zborníku je potrebné zaslať príspevok do 31. 10. 2020 na e-mailové adresy a . Predbežný záujem o spracovanie príspevku a účasť na workshope zároveň prosíme indikovať na vyššie uvedené kontakty najneskôr do 15. 10. 2020.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Faculty of International Relations of the University of Economics in Bratislava on the occasion of the Week of Science and Technology in Slovakia and the 20th anniversary of its founding has the honor to invite you to online workshop Current issues of the Islamic economy and finance taking place on Thursday, November 5, 2020 from 9:00 AM to 1:00 PM.

Due to unfavorable developments with regard to the epidemiological situation, the workshop will be held remotely via the online platform MS Teams. The workshop is organized within the project VEGA no. 1/0490/19 The Islamic factor in the world economy. Workshop proceedings will be published.

Should you be interested in publishing the paper in a peer-reviewed proceedings, please submit the paper by 31 October 2020 to the e-mail addresses and . Indication of preliminary interest in paper submission and workshop participation to the above-mentioned addresses by 15 October 2020 would be much appreciated.

We are looking forward to your participation!

Pozvánka

Invitation

Šablóna pre autorov

Template

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.