Vážené študentky, vážení študenti, Oddelenie medzinárodnej mobility EU v Bratislave si vás dovoľuje informovať o aktuálnych opatreniach v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19.

 

V zmysle opatrenia rektora EU v Bratislave č. 4/2020 zo dňa 12. marca 2020 vás informujeme, že:

S okamžitou platnosťou do odvolania sa rušia pobyty študentov, ktorí plánujú vycestovať do zahraničia na štúdium a stáž. Na základe stanoviska Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu zo dňa 10. marca 2020 by sme vás radi informovali, že v prípade, ak ste nevycestovali, ale vznikli vám v spojitosti s Erasmus+ mobilitou isté náklady (napr. cestovné či vopred zaplatené ubytovanie), máte nárok na ich preplatenie z dôvodu vyššej moci. V takomto prípade nás, prosím, obratom e-mailom informujte. V prípade otázok týkajúcich sa štúdia sa, prosím, obráťte na študijné oddelenie príslušnej fakulty.

Zároveň ste povinný odkladať si všetku súvisiacu dokumentáciu (originály cestovných lístkov, leteniek, faktúry za ubytovanie a pod.), ktoré budú slúžiť ako podporná dokumentácia pri žiadosti o uznanie nákladov.

V prípade študentov, ktorí sa rozhodnú zo zahraničia predčasne vrátiť (momentálne sú vycestovaní na Erasmus+ štúdiu alebo stáži), bude uplatňovaný princíp vyššej moci, tzn. cestovné náklady spojené s návratom domov budú uhradené. Taktiež vám bude ponechaná pomerná časť grantu od dátumu začiatku mobility do dátumu príchodu na Slovensko, tzn. zvyšnú časť už vyplateného grantu bude potrebné vrátiť. V prípade otázok týkajúcich sa štúdia sa, prosím, obráťte na študijné oddelenie príslušnej fakulty. V prípade, že sa rozhodnete predčasne vrátiť domov, informujte o tejto skutočnosti koordinátora na zahraničnej univerzite, prodekana pre medzinárodné vzťahy na Vašej fakulte ako aj e-mailom koordinátora pre odchádzajúcich študentov na Oddelení medzinárodnej mobility.

Ústredný krízový štáb SR prijal od 12. marca 2020 viacero opatrení v súvislosti s ochorením CoVID-19, medzi inými aj povinnú 14-dňovú karanténu pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa vrátia zo zahraničia.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu rozhodla vláda SR na mimoriadnom rokovaní 15. 3. 2020 pomôcť návratu slovenských občanov, ktorí sa chcú vrátiť. Všetci títo naši občania však budú musieť po návrate povinne absolvovať 14-dňovú karanténu v zariadeniach MV SR. MV SR má k dispozícii tri zariadenia (Gabčíkovo, Liptovský Ján, Donovaly). V prípade, že sa účastníci mobilít rozhodnú vrátiť domov, je potrebné kontaktovať zastupiteľský úrad SR v danej krajine. V prípade, ak sa v danej krajine tento úrad nenachádza, musia kontaktovať akýkoľvek iný zastupiteľský úrad v okolitých krajinách. Zoznam zastupiteľských úradov sa nachádza na stránkach MZVaEZ SR. Ukladá sa túto skutočnosť následne oznámiť Oddeleniu medzinárodnej mobility, prodekanovi pre medzinárodné vzťahy na Vašej fakulte a príslušnému študijnému oddeleniu.

Odporúčame vám sledovať stránku Ministerstva zahraničných vecí SR https://www.mzv.sk/ko/aktuality/oznamy_a_upozornenia_pred_cestovanim, Ministerstva zdravotníctva SR https://www.health.gov.sk, Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky http://www.uvzsr.sk/index.php, ako aj univerzitný web https://www.euba.sk/ a elektronickú poštu.

Aktualizované vyhlásenia:

MV SR: vyhlásenie núdzového stavu

ÚVZ SR: opatrenia Hlavného hygienika SRverejná vyhláška

MZVaEZ SR: oznamy a upozornenia pred cestovaním

Mrzia nás prípadné komplikácie vzniknuté s danou mimoriadnou situáciou ohľadne koronavírusu, ale veríme, že na medzinárodnú mobilitu nezanevriete. Všetky vzniknuté komplikácie sa budeme snažiť vyriešiť vo váš prospech. V prípade akýchkoľvek nejasností nás neváhajte kontaktovať e-mailom.

S pozdravom

Oddelenie medzinárodnej mobility

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.