Vážené študentky, vážení študenti, Oddelenie medzinárodnej mobility EU v Bratislave si vás dovoľuje informovať o aktuálnych opatreniach v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19.

 

V zmysle opatrenia rektora EU v Bratislave č. 4/2020 zo dňa 12. marca 2020 vás informujeme, že:

  1. S okamžitou platnosťou do odvolania sarušia pobyty študentov, ktorí plánujú vycestovať do zahraničia na štúdium a stáž. Na základe stanoviska Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu zo dňa 10. marca 2020 by sme vás radi informovali, že v prípade, ak ste nevycestovali, ale vznikli vám v spojitosti s Erasmus+ mobilitou isté náklady (napr. cestovné či vopred zaplatené ubytovanie), máte nárok na ich preplatenie z dôvodu vyššej moci. V takomto prípade nás, prosím, obratom e-mailom informujte. V prípade otázok týkajúcich sa štúdia sa, prosím, obráťte na študijné oddelenie príslušnej fakulty.
  1. V prípade študentov, ktorí sa rozhodnú zo zahraničia predčasne vrátiť (momentálne sú vycestovaní na Erasmus+ štúdiu alebo stáži), bude uplatňovaný princíp vyššej moci, tzn. cestovné náklady spojené s návratom domov budú uhradené.V prípade otázok týkajúcich sa štúdia sa, prosím, obráťte na študijné oddelenie príslušnej fakulty. V prípade, že sa rozhodnete predčasne vrátiť domov, informujte o tejto skutočnosti koordinátora na zahraničnej univerzite, prodekana pre medzinárodné vzťahy na Vašej fakulte ako aj e-mailom koordinátora pre odchádzajúcich študentov na Oddelení medzinárodnej mobility.

Taktiež vám bude ponechaná pomerná časť grantu od dátumu začiatku mobility do dátumu príchodu na Slovensko, tzn. zvyšnú časť už vyplateného grantu bude potrebné vrátiť.

Tým z vás, ktorí ste sa v období po 9. marci 2020 vrátili, resp. sa vrátite z pobytu na území ČĽR, Kórejskej republiky, Iránu a Talianska do SR sa nariaďuje oznámiť túto skutočnosť telefonicky alebo elektronicky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, s ktorým máte uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Ukladá sa túto skutočnosť oznámiť e-mailom Oddeleniu medzinárodnej mobility, prodekanovi pre medzinárodné vzťahy na Vašej fakulte.

Tým z vás, ktorí ste sa po 9. marci 2020 vrátili, resp. sa vrátite z pobytu z oblastí s potvrdeným výskytom koronavírusu sa nariaďuje zostať najmenej dva týždne po návrate v izolácii. Ukladá sa túto skutočnosť oznámiť Oddeleniu medzinárodnej mobility, prodekanovi pre medzinárodné vzťahy na Vašej fakulte a príslušnému študijnému oddeleniu.

Zároveň ste povinný odkladať si všetku súvisiacu dokumentáciu (originály cestovných lístkov, leteniek, faktúry za ubytovanie a pod.), ktoré budú slúžiť ako podporná dokumentácia pri žiadosti o uznanie nákladov.

Odporúčame vám sledovať stránku Ministerstva zahraničných vecí SR https://www.mzv.sk/ko/aktuality/oznamy_a_upozornenia_pred_cestovanim, Ministerstva zdravotníctva SR https://www.health.gov.sk, Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky http://www.uvzsr.sk/index.php, ako aj univerzitný web https://www.euba.sk/ a elektronickú poštu.

Mrzia nás prípadné komplikácie vzniknuté s danou mimoriadnou situáciou ohľadne koronavírusu, ale veríme, že na medzinárodnú mobilitu nezanevriete. Všetky vzniknuté komplikácie sa budeme snažiť vyriešiť vo váš prospech. V prípade akýchkoľvek nejasností nás neváhajte kontaktovať e-mailom.

S pozdravom

Oddelenie medzinárodnej mobility

https://www.euba.sk/student/oznamy-pre-studentov/1892-oddelenie-medzinarodnej-mobility-k-aktualnej-situacii-pre-studentov?fbclid=IwAR1C9V8HyOM7szSrlY0EUA9avQuSHI0_U8bV2kMy44bqP3X7aOy4Jo1CweI

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.