Fakulta medzinárodných vzťahov vyhlasuje výzvu na výberové konanie na ERASMUS+ študentskú mobilitu na ak. rok 2020/2021.

Do výberového konania na zahraničné pobyty sa môže prihlásiť študent FMV najneskôr do 17.2.2020 (do 12.00 hod.), ktorý:

 

 1. 1. je zapísaný na štúdium v príslušnom ročníku a stupni štúdia na FMV a
 2. 2. ktorý nemá v príslušnom semestri predmet s konečným hodnotením FX (bez možnosti ďalšieho opravného termínu), alebo ktorý nemá z predchádzajúceho ročníka viac ako 2 prenosové predmety.
 1. 2. Zahraničný pobyt môže absolvovať nominovaný študent FMV, len ak:
 2. 1. splnil povinnosti predpísané študijným programom a učebným plánom v ročníku, v ktorom

bol úspešne nominovaný na zahraničný pobyt (a teda má riadne absolvované a ukončené

predmety v príslušnom ročníku, ako aj prenosové predmety z predchádzajúceho ročníka), a

 1. 2. ukončil štúdium prvého stupňa a bol prijatý na druhý stupeň štúdia na FMV (platí

v prípade nominovaných študentov 3. ročníka prvého stupňa štúdia).

Dátum výberového konania bude v týždni od 24.2.-28.2.2020. Termín bude upresnený na informačných kanáloch fakulty.

Základné zásady výberového konania

 1. 1. Uchádzač o zahraničný pobyt predkladá prodekanovi pre zahraničné vzťahy (v tlačenej podobe, ako aj emailom):
 2. a. dôkladne vyplnenú a odoslanú prihlášku (Student Application Form – vytlačenú z online prihlasovacieho systému www.studyabroad.sk), s uvedením semestra, v ktorom chce zahraničný pobyt absolvovať (nepodpísaná a neodoslaná prihláška cez studyabroad.sk nebude zaradená do výberového konania) ;
 3. b. štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku a cudzom jazyku (v anglickom jazyku, resp. jazyku, v ktorom chce absolvovať zahraničný pobyt);
 4. c. motivačný list v slovenskom jazyku a cudzom jazyku (v anglickom jazyku, resp. jazyku, v ktorom chce absolvovať zahraničný pobyt);
 5. d. výpis známok zo všetkých predmetov doterajšieho štúdia v slovenskom jazyku. Výpis známok predloží Študijné oddelenie Oddeleniu zahraničných vzťahov – študent ho nemusí predkladať samostatne;
 6. e. predbežný zoznam predmetov, ktoré mieni uchádzač absolvovať počas zahraničného pobytu na jednotlivých vysokých školách s vyznačením jazyka, v ktorom sú príslušné predmety vyučované (výpis v cudzom jazyku s uvedením slovenského prekladu - 1x).

KONTAKT: , v tlačenej podobe možno dokumenty nechať v príslušnom priečinku prodekanky pre zahraničné vzťahy na dekanáte

 1. 2. Uchádzač o zahraničný pobyt sa zároveň zaregistruje online na webovej stránke www.studyabroad.sk

Výberová komisia nie je povinná prizvať k výberovému konaniu a osobnému pohovoru uchádzačov, ktorí nespĺňajú základné predpoklady. V prípade, ak ich výberová komisia prizve k osobnému pohovoru, má právo ich na základe uvedenia príslušného dôvodu - následne vyradiť z poradia nominovaných uchádzačov a náhradníkov.

Výberová komisia prioritne posudzuje žiadosti uchádzačov, ktorí dosiahli vážený priemer všetkých známok za doterajšie štúdium[1] - maximálne do 2,0 vrátane. Žiadosti uchádzačov, ktorí dosiahli vážený priemer všetkých známok za doterajšie štúdium nad 2,0 posudzuje v prípade, že celkový počet uchádzačov s váženým priemerom do 2,0 vrátane nedosahuje celkový počet nominovaných študentov uvedený v nasledujúcom bode (čl.5 ods. 7).

Výberová komisia hodnotí splnenie podmienok pre účasť v 2. kole výberového konania na základe váhy jednotlivých kritérií. Fakulta medzinárodných vzťahov dodatočne nominuje pre akademický rok 2018/2019 28 študentov a neobmedzený počet náhradníkov. Poradie nominovaných študentov a náhradníkov určí výberová komisia na základe súčtu dosiahnutých bodov. (kritériá sú zverejnené na https://fmv.euba.sk/medzinarodne-vztahy/mobility-studentov)

[1] Pre 1 ročník 1 stupňa sa posudzuje zimný semester príslušného akademického roka, pre 1 ročník 2

stupňa sa berie do úvahy zimný semester príslušného akademického roka a dodatok k diplomu z predchádzajúceho Bc. štúdia, pre ostatné ročníky – predchádzajúce štúdium plus zimný semester

príslušného akademického roka

KRITÉRIA HODNOTENIA NÁJDETE V ZÁSADÁCH

 

PROSÍME ŠTUDENTOV, ABY SI PREŠTUDOVALI ZÁSADY ZVEREJNENÉ NA FAKULTNEJ WEBSTRÁNKE

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.