Dňa 29. 4. 2019 sa uskutočnia voľby do Akademického senátu EU v Bratislave za Fakultu medzinárodných vzťahov EU v Bratislave.

V zmysle článku 2 Zásad volieb do AS EU sa konajú voľby dňa 29.4. 2019.

Dňa 17.4.2019 sa konalo navrhovanie kandidátov zamestnaneckej časti AS EU za FMV EUBA. Boli navrhnutí 3 kandidáti: BROCKOVÁ, Katarína, Dr.habil. JUDr. Ing., LL.M PhD., KURUCZ, Milan, doc., CSc. a GREŠŠ, Martin, doc. Ing., PhD. - mim. prof.  Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie na stiahnutie 

Za kandidáta do AS EU v Bratislave môže byť navrhnutý iba člen akademickej obce FMV EU v Bratislave.

Voľby nových členov AS EU sa uskutočnia 29. 4. 2019 od 10.00 do 14.00 hod. v zasadačke dekana FMV (miestnosť č. E 4.18).

Za členov AS EU za zamestnaneckú časť FMV sú zvolení tí traja kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov. V prípade rovnosti hlasov má prednosť ten kandidát, ktorý dlhšie pôsobí na EU v Bratislave.

Voľby do AS EU v Bratislave sú priame s tajným hlasovaním. Vo volebnej miestnosti budú voličom k dispozícii hlasovacie lístky.

Voľby organizuje volebná komisia v zložení: Ing. Leonid Raneta, PhD., Ing. Mgr. Dorota Harakaľová, PhD., PhDr. Peter Csanyi, PhD.

Bratislava, 2. 4. 2019

Ing. Leonid Raneta, PhD.

predseda volebnej komisie

 

Kompletný text oznámenia o voľbách

Vyhláška o pravidlách, termínoch prípravy a priebehu volieb kandidátov na členov Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave za zamestnaneckú časť akademickej obce FMV EU v Bratislave

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.