• Do výberového konania sa môže prihlásiť študent FMV v 3. ročníku bakalárskeho štúdia alebo v 1. ročníku inžinierskeho štúdia.

 

  • Prihlášky je potrebné podať do 07.06.2018 do 14:00 hod.
  • V prípade študentov 3. ročníka 1. stupňa štúdia je nominácia podmienečná, pričom podmienkou pre riadnu nomináciu je ukončenie 1. stupňa štúdia a prijatie na 2. stupeň štúdia na FMV EU.
  • Uchádzač o stáž predkladá na referát pre zahraničné vzťahy (2x):
  • motivačný list s dôrazom na odborné zameranie študenta ako aj dostatočné zdôvodnenie záujmu o stáž na maximálne dvoch preferovaných odboroch/úradoch
  • •     podpísaný štruktúrovaný životopis
  • •     vyplnený a podpísaný osobný dotazník (dostupný na stránke MZV)

Uvedené dokumenty je potrebné zaslať aj emailom na

  • Výberová komisia posúdi predložené žiadosti uchádzačov a pozve uchádzačov na osobný pohovor, ktorého termín fakulta zverejní prostredníctvom informačných kanálov. (email, web stránka, Facebook stránka). Ústny pohovor sa uskutoční najneskôr do       23.6.2018
  • na základe výsledkov pohovoru, ako aj na základe posúdenia žiadostí uchádzačov komisia vyberie 15 nominantov a 2 náhradníkov, ktorých menný zoznam bude následne odoslaný Odporu diplomatickej prípravy MZV a ER.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.