Načítavam stránku...

Študenti, zapísaní v akademickom roku 2013/2014 na štúdium študijných programov Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „EU v Bratislave“) a jej fakúlt sú v súlade s §92 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“) povinní uhradiť EU v Bratislave školné v prípade, ak:

  • prekračujú štandardnú dĺžku štúdia ustanovenú pre daný študijný program v danom stupni štúdia, t. j. študujú dlhšie ako 3 roky na 1. stupni štúdia alebo dlhšie ako 2 roky na 2. stupni štúdia;
  • študujú súbežne viac študijných programov v tom istom stupni štúdia, t. j. v čestnom vyhlásení, ktoré je povinný predložiť každý študent pri zápise do ďalšieho obdobia štúdia, uviedli (resp. uvedú), že sa rozhodli uhradiť štúdium študijného programu na EU v Bratislave;
  • budú prijatí a zapísaní do 1. roka externého štúdia (na 1., 2. aj 3. stupni štúdia - bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom);
  • budú zapísaní do 2. a 3. roka externého štúdia (na 1. a 3. stupni štúdia - bakalárskom a doktorandskom) a do 2. roka externého štúdia (na 2. stupni štúdia - inžinierskom)

Každý študent EU v Bratislave, ktorý bude v akademickom roku 2013/2014 zapísaný na štúdium študijného programu v niektorom zo stupňov štúdia, je povinný pri zápise do ďalšieho obdobia štúdia (novoprijatí študenti pri zápise do 1. roka štúdia) predložiť študijnému oddeleniu príslušnej fakulty vyplnený a podpísaný formulár „Čestné vyhlásenie“, v ktorom uvedie všetky požadované informácie. 

Ďalšie informácie o úhrade školného a o poplatkoch na Ekonomickej univerzite v Bratislave v akademickom roku 2013/2014 pre študentov, vrátane formulárov, žiadostí, príslušnej internej smernice sú uvedené na internetovej stránke univerzity: http://www.euba.sk/studenti/poplatky-spojene-so-studiom 

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?