Medzinárodné vzťahy 1/2012 - Journal of International Relations 1/2012

Year 2012, Volume X., Issue 1, pages 5-213

 

Obsah/Contents

5-22: Karol Sorby

KDE HĽADAŤ DOMÁCE KORENE DNEŠNÉHO NAPÄTIA V SÝRII? STRANA BAAS PREBERÁ MOC (1963 – 1966)

WHERE TO LOOK FOR DOMESTIC ROOTS OF TODAY'S TENSIONS  IN SYRIA? BAAS'S TAKING POWER (1963 - 1966)


23-35: Martin Grančay

POSTAVENIE KRAJINY V MEDZINÁRODNOM OBCHODE A VOLATILITA TERITORIÁLNEJ ŠTRUKTÚRY EXPORTU

POSITION OF A COUNTRY IN INTERNATIONAL TRADE AND VOLATILITY OF EXPORT TERRITORIAL STRUCTURE


36-44: Nóra Szikorová

SÚVISLOSŤ ČÍNSKYCH PRIAMYCH INVESTÍCIÍ A NERASTNÉHO BOHATSTVA V AUTOKRATICKÝCH REŽIMOCH AFRIKY

RELATIONSHIP BETWEEN CHINESE DIRECT INVESTMENT AND MINERAL WEALTH IN AFRICA'S AUTOCRATIC REGIMES


45-58: Zuzana Potužáková

FLEXICURITA - VÝHODY A NEVÝHODY MODELU

FLEXICURITY – PROS AND CONS OF THE MODEL


59-76: Emil Souleimanov, Tomáš Baranec

RUSKO A OBČIANSKA VOJNA V GRUZÍNSKU. LIMITY GRUZÍNSKEJ NEZÁVISLOSTI NA ZAČIATKU 90-TYCH ROKOV

RUSSIA AND CIVIL WAR IN GEORGIA. LIMITS OF GEORGIAN INDEPENDENCE IN THE BEGINNING OF THE 90S


 77-86: Rostislav Šárek

BUDE SLOVENSKO V OBLASTI DISTRIBUCE NA FINANČNÍM TRHU DOBRÝM PŘÍKLADEM PRO ČESKOU REPUBLIKU?

WILL SLOVAKIA BE A GOOD EXAMPLE FOR THE CZECH REPUBLIC IN THE FIELD OF FINANCIAL MARKET DISTRIBUTION?


 87-107: Milan Kurucz

STRATÉGIA MAĎARSKEJ ZAHRANIČNEJ POLITIKY: ZÁMERY A  REALITA

HUNGARIAN FOREIGN POLICY STRATEGY: INTENTIONS AND REALITY


 108-129: Lukáš Holas

PREHĽAD OBSAHU KONCEPČNÝCH DOKUMENTOV ZAHRANIČNEJ A BEZPEČNOSTNEJ POLITIKY RUSKEJ FEDERÁCIE V ROKOCH 1993 – 2009

OVERVIEW OF THE CONTENT OF THE CONCEPTUAL DOCUMENTS OF THE FOREIGN AND SECURITY POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION
DURING 1993 - 2009


 130-148: Rudolf Kucharčík

VÝCHODISKÁ ZAHRANIČNEJ A BEZPEČNOSTNEJ POLITIKY FRANCÚZSKA PO NÁSTUPE NICOLASA SARKOZYHO DO PREZIDENTSKÉHO ÚRADU

BACKGROUND OF THE FOREIGN AND SECURITY POLICY OF FRANCE AFTER NICOLAS SARKOZY'S ACCESS TO THE PRESIDENT'S OFFICE


 149-165: Matej Buzinkai

VÝVOJ ČÍNSKEHO SYSTÉMU REGISTRÁCIE DOMÁCNOSTÍ A JEHO VPLYV NA SÚČASNÝ EKONOMICKÝ ROZVOJ KRAJINY

DEVELOPMENT OF THE CHINESE HOUSEHOLD REGISTRATION SYSTEM AND ITS IMPACT ON THE CURRENT ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY


 166-175: Peter Rusiňák

PREČO SÚ MALÉ OSTROVNÉ ŠTÁTY ZRANITEĽNÉ?

WHY ARE SMALL ISLANDS VULNERABLE?


 176-190: Vilém Řehák

PROBLEMATIKA AFRICKÉ EKONOMICKÉ INTEGRACE

AFRICAN ECONOMIC INTEGRATION ISSUES


 191-205: Petra Gabrielová

VÝVOJ REGIÓNU ZÁPADNÉHO BALKÁNU A JEHO VZŤAHOV S EURÓPSKOU ÚNIOU

DEVELOPMENT OF THE WESTERN BALKANS AND ITS RELATIONS WITH THE EUROPEAN UNION


 206-211: Ivan Korčok

ZMLUVA O STABILITE, KOORDINÁCII A SPRÁVE V HOSPODÁRSKEJ A MENOVEJ ÚNII. POLITICKÉ A EKONOMICKÉ ASPEKTY

THE TREATY ON STABILITY, COORDINATION AND GOVERNANCE IN THE ECONOMIC AND MONETARY UNION. POLITICAL AND ECONOMIC ASPECTS


 212-213: Eduard Gombár

KAROL R. SORBY: JÚN 1967. ŠESŤ DNÍ, KTORÉ ZMENILI BLÍZKY VÝCHOD

KAROL R. SORBY: JUNE 1967. SIX DAYS THAT CHANGED THE MIDDLE EAST