Medzinárodné vzťahy 2/2012 - Journal of International Relations 2/2012

Year 2012, Volume X., Issue 2, pages 7-150

 

Obsah/Contents

7-28: Peter Rusiňák

IMIDŽ SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ČINNOSTI ORGÁNOV ŠTÁTU PRE ZAHRANIČNÉ STYKY

 IMAGE OF THE SLOVAK REPUBLIC AND THE ROLE OF DIPLOMACY


29-44: Martina Jiránková

ANALÝZA VÝVOJA ÚROKOVÉHO DIFERENCIÁLU USA V KONTEXTE POSTAVENIA HEGEMÓNA

THE ANALYSIS OF THE US INCOME DIFFERENTIAL DEVELOPMENT IN  A CONTEXT OF ITS HEGEMONIC POSITION


45-57: Viera Čihovská, Veronika Nekolová

MOŽNOSTI A BARIÉRY VSTUPU MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV SR NA JEDNOTNÝ TRH EÚ (VÝSLEDKY MARKETINGOVÉHO PRIESKUMU)

DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN SLOVAKIA IN A CONTEXT OF THE SINGLE EUROPEAN MARKET


58-71: Tomáš Dudáš

VÝVOJ KONKURENCIESCHOPNOSTI ŠTÁTOV VYŠEHRADSKEJ SKUPINY V ROKOCH 2001 – 2011 VO SVETLE MEDZINÁRODNÝCH INDEXOV KONKURENCIESCHOPNOSTI

USING INTERNATIONAL COMPETITIVENESS INDICES TO ANALYZE DEVELOPMENT OF VISEGRAD COUNTRIES’ COMPETITIVENESS IN 2001 – 2011


72-86:Viliam Pajtinka

TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ KONCEPCIE ZLYHÁVAJÚCICH ŠTÁTOV

THEORETICAL BASIS OF THE FAILED STATES ISSUE


 87-104: Monika Mrlinová

METODOLOGIE MEZINÁRODNÍCH STATISTIK OBCHODU SE SLUŽBAMI

STATISTICAL METHODOLOGY OF INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES


 105-118: Miriama Vašková

KONCENTRÁCIA PRIAMYCH ZAHRANIČNÝCH INVESTÍCIÍ A S TÝM SÚVISIACE EFEKTY V NAJMENEJ ROZVINUTÝCH KRAJINÁCH SVETA

THE CONCENTRATION OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND ITS EFFECTS ON ECONOMIES OF THE LEAST DEVELOPED COUNTRIES


 119-130: Stanislav Mráz

45. VÝROČIE ZMLUVY O ZÁSADÁCH ČINNOSTI ŠTÁTOV PRI VÝSKUME A VYUŽÍVANÍ KOZMICKÉHO PRIESTORU VRÁTANE MESIACA A INÝCH NEBESKÝCH TELIES

45 YEARS OF THE TREATY ON PRINCIPLES GOVERNING THE ACTIVITIES OF STATES IN THE EXPLORATION AND USE OF OUTER SPACE, INCLUDING
THE MOON AND OTHER CELESTIAL BODIES


 131-144: Marián Šabo

POSTAVENIE BRAZÍLIE V LATINSKEJ AMERIKE NA ZAČIATKU 21. STOROČIA

THE ROLE OF BRAZIL IN LATIN AMERICA IN THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY


 119-128: Rudolf Kucharčík

FRANTIŠEK ŠKVRNDA: TEÓRIA SVETOVEJ POLITIKY

FRANTIŠEK ŠKVRNDA: THEORY OF WORLD POLITICS


 147-148: Martin Grančay

PAUL KRUGMAN, MAURICE OBSTFELD AND MARC MELITZ: INTERNATIONAL ECONOMICS – THEORY & POLICY (9TH EDITION)

PAUL KRUGMAN, MAURICE OBSTFELD A MARC MELITZ: INTERNATIONAL ECONOMICS – THEORY & POLICY (9. VYDANIE)


 149-150: Peter Rusiňák

ZA POTULNÝM RYTIEROM NÁDEJE, JURAJOM KRÁLIKOM

JURAJ KRALIK – THE WANDERING CHEVALIER OF HOPE