Medzinárodné vzťahy 3/2012 - Journal of International Relations 3/2012

Year 2012, Volume X., Issue 3, pages 7-173

 

Obsah/Contents

7-21: Oľga Plávková

SOCIO-KULTÚRNY KONTEXT SPOLUŽITIA V EURÓPSKOM PRIESTORE: AKTUÁLNE VÝZVY A LIMITY

SOCIO-CULTURAL CONTEXT OF THE QUALITY OF LIFE IN THE EUROPEAN AREA – ACTUAL CHALLENGES AND LIMITS


22-30: Veronika Fodorová

NOVÉ ČLENSKÉ ŠTÁTY EÚ A EURÓPANSTVO V ČASE HOSPODÁRSKEJ KRÍZY

THE NEW EU MEMBER COUNTRIES AND EUROPEANISM IN THE TIMES OF ECONOMIC CRISIS


31-40: Nóra Szikorová

ČÍNSKE INVESTÍCIE V AFRICKÝCH ŠTÁTOCH BOHATÝCH NA ZEMNÝ PLYN, UHLIE, URÁN A FOSFÁTY

CHINESE INVESTMENT IN AFRICAN COUNTRIES ABUNDANT IN GAS, COAL, URANIUM AND PHOSPHATES


41-51: Katarína Brocková

NOVÁ EURÓPSKA INVESTIČNÁ POLITIKA A JEJ DOPAD NA OSUD BILATERÁLNYCH INVESTIČNÝCH DOHỔD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EÚ (1. ČASŤ)

THE NEW EUROPEAN INVESTMENT POLICY AND ITS IMPACT ON THE FUTURE OF BILATERAL INVESTMENT AGREEMENTS OF EU MEMBER STATES
(PART 1)


52-63: Ivan Todorov

ČLENSTVO BULHARSKA V EUROZÓNE V KONTEXTE DLHOVEJ KRÍZY

THE EURO AREA MEMBERSHIP OF BULGARIA IN THE CONTEXT OF THE DEBT CRISIS


 64-75: Ľudmila Lipková

VSTUP RUSKA DO WTO – VÝHODY A NEVÝHODY PRE RUSKÚ EKONOMIKU

RUSSIA´S ENTRY INTO THE WTO – ADVANTAGES AND DISADVANTAGES FOR RUSSIA


 76-86: Leonid Raneta, Aisulu Kozhabayeva

MAKROEKONOMICKÉ POROVNANIE ŠTÁTOV SNŠ: PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA – UKRAJINA A KAZACHSTAN

MACROECONOMIC COMPARISON OF THE CIS STATES: UKRAINE AND KAZAKHSTAN – A CASE STUDY


 87-105: Paulina Matera

NEMOŽNÉ PARTNERSTVO? PREDPOKLADY A DÔVODY ZLYHANIA ATLANTICKEJ DEKLARÁCIE

THE IMPOSSIBLE PARTNERSHIP? PREMISES AND REASONS OF THE FAILURE OF THE ATLANTIC DECLARATION


 106-122: Štěpánka Zemanová, Radka Druláková

DODRŽIAVANIE MEDZINÁRODNÝCH SANKCIÍ ČESKOU REPUBLIKOU  

COMPLIANCE WITH INTERNATIONAL SANCTIONS COMMITMENTS IN THE CZECH REPUBLIC


 123-139: Ľubomír Čech

VYBRANÉ PROBLÉMY VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV POSTSOVIETSKYCH REPUBLÍK STREDNEJ ÁZIE A AFGANISTANU

SELECTED ISSUES IN MUTUAL RELATIONS OF POST-SOVIET COUNTRIES OF CENTRAL ASIA AND AFGHANISTAN


 140-151: Ján Bocora

PUBLIKAČNÉ STRATÉGIE A ICH VYUŽITIE VO VEDECKEJ ČINNOSTI

PUBLICATION STRATEGIES AND SCIENCE


 153-169: Laura Meričková

NATO, BALKÁN A VEREJNÁ DIPLOMACIA

NATO, THE BALKANS AND PUBLIC DIPLOMACY


 166-168: Eduard Gombár

KAROL R. SORBY A KAROL SORBY ML.: BLÍZKY VÝCHOD V MEDZINÁRODNEJ POLITIKE (1971 – 1990)

KAROL R. SORBY AND KAROL SORBY JR.: MIDDLE EAST IN INTERNATIONAL POLITICS (1971 – 1990)


 169-171: Ľubomír Billý

JÁN LIĎÁK: MEZINÁRODNÍ MIGRACE A EVROPA

JÁN LIĎÁK: INTERNATIONAL MIGRATION AND EUROPE


  172-173: Peter Rusiňák

ZA JUDR. HALINOU MARTYNIV, PHD.

HALINA MARTYNIV