Medzinárodné vzťahy 4/2012 - Journal of International Relations 4/2012

Year 2012, Volume X., Issue 4, pages 7-203

 

Obsah/Contents

7-15: Marta Zágoršeková

ZEN A BUDDHISTICKÁ TRADÍCIA SÚČASNÉHO JAPONSKA

ZEN AND THE BUDDHIST TRADITION OF CONTEMPORARY JAPAN


16-26: Martin Grančay

VPLYV SUBVENCIÍ NA CELKOVÚ UŽITOČNOSŤ V MALOM A VEĽKOM ŠTÁTE – NEOKLASICKÝ GRAFICKÝ MODEL

EFFECTS OF SUBSIDIES ON TOTAL UTILITY IN SMALL AND LARGE COUNTRIES – A NEOCLASSICAL MODEL


27-35: Katarína Brocková

NOVÁ EURÓPSKA INVESTIČNÁ POLITIKA A JEJ DOPAD NA OSUD BILATERÁLNYCH INVESTIČNÝCH DOHỔD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EÚ (2. Č.)

THE NEW EUROPEAN INVESTMENT POLICY AND ITS IMPACT ON THE FUTURE OF BILATERAL INVESTMENT AGREEMENTS OF EU MEMBER STATES
(PART 2)


36-52: Ľudmila Lipková

EKONOMICKÉ REFORMY V KÓREJSKEJ ĽUDOVODEMOKRATICKEJ REPUBLIKE

ECONOMIC REFORMS IN THE DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF KOREA


53-72: Monika Mrlinová

VÝVOJ MULTILATERÁLNÍCH DOHOD VE SVĚTOVÉM OBCHODĚ V KONTEXTU HISTORIE AŽ PO SOUČASNOST

DEVELOPMENT OF MULTILATERAL AGREEMENTS IN WORLD TRADE – A HISTORICAL PERSPECTIVE


 73-85: Ľubomír Čech

FAKTORY ROZVOJA A RADIKALIZÁCIE ISLAMU V REGIÓNE STREDNEJ ÁZIE

DETERMINANTS OF DEVELOPMENT AND RADICALIZATION OF ISLAM IN CENTRAL ASIA


 86-98: Mikuláš Černota

SPOLOČENSKÉ A EKOLOGICKÉ DOPADY ZVYŠOVANIA HLADINY MORÍ NA  MOBILITU ĽUDSKEJ POPULÁCIE

SOCIAL AND ECOLOGICAL IMPACTS OF SEA LEVEL RISE ON HUMAN MIGRATION


 99-108: Nóra Szikorová

SÚČASNÉ A OČAKÁVANÉ BUDÚCE TRENDY PRÍLEVU ČÍNSKYCH PRIAMYCH INVESTÍCIÍ DO AFRIKY

CURRENT AND FUTURE TRENDS OF CHINSE INVESTMENT IN AFRICA


 109-118: Klaudia Pyteľová

ŠPECIFIKÁ POSTAVENIA ŠTÁTU AKO SUBJEKTU MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA

STATE AS A SUBJECT OF INTERNATIONAL LAW


 119-128: Stanisław Konopacki

PROBLÉM VÝCHODNÉHO PARTNERSTVA POČAS POĽSKÉHO PREDSEDNÍCTVA V EÚ V ROKU 2011

PROBLEM OF EASTERN PARTNERSHIP DURING POLISH PRESIDENCY IN THE EUROPEAN UNION IN 2011


 129-152: Zuzana Stuchlíková

STRATENÁ DEKÁDA: K VÝVOJU JAPONSKEJ EKONOMIKY V 90. ROKOCH 20. STOROČIA

JAPAN´S LOST DECADE: ON THE DEVELOPMENT OF THE JAPANESE ECONOMY IN THE 1990S


 153-169: Lucia Kužmová

INŠTITUCIONÁLNE MODELY HOSPODÁRSKEJ DIPLOMACIE – PRÍKLAD NEMECKA, RAKÚSKA, ŠVAJČIARSKA A SLOVENSKA

INSTITUTIONAL MODELS OF ECONOMIC DIPLOMACY – THE CASES OF GERMANY, AUSTRIA, SWITZERLAND AND SLOVAKIA


 170-181: Veronika Fodorová

TRADIČNÉ TEÓRIE MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV AKO VÝCHODISKO PRE ROZVOJ TEÓRIÍ EURÓPSKEJ INTEGRÁCIE

TRADITIONAL THEORIES OF INTERNATIONAL RELATIONS AS A BASIS FOR DEVELOPMENT OF THEORIES OF EUROPEAN INTEGRATION


 182-191: Katarína Cséfalvayová

PRÁVNA ÚPRAVA ZDIEĽANIA MEDZINÁRODNÝCH VODNÝCH TOKOV: KRITICKÉ ZHODNOTENIE

LEGAL FRAMEWORK OF TRANS-BOUNDARY WATER RESOURCES SHARING – A CRITICAL ANALYSIS


  192-201: Jana Drutarovská

VPLYV ŠPEKULÁCIÍ NA VÝVOJ CIEN ROPY

THE EFFECTS OF SPECULATION ON OIL PRICE


 202-203: Martin Grančay

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY 2012: AKTUÁLNE OTÁZKY SVETOVEJ EKONOMIKY A POLITIKY – 13. MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA

INTERNATIONAL RELATIONS 2012: ACTUAL ISSUES OF WORLD ECONOMICS AND POLITICS – 13TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE