Medzinárodné vzťahy 2/2013 - Journal of International Relations 2/2013

Year 2013, Volume XI., Issue 2, pages 5-147

 

Obsah/Contents

5-6: Ľudmila Lipková

PREDSTAVUJEME NOVÚ REDAKČNÚ RADU

INTRODUCING THE NEW EDITORIAL BOARD


7-29: Ondrej Blažo

ZNAKY EURÓPSKEHO SÚŤAŽNÉHO PRÁVA V PRÁVE AFRICKÝCH INTEGRAČNÝCH ZOSKUPENÍ

FEATURES OF THE EU COMPETITION LAW IN THE LEGISLATION OF AFRICAN REGIONAL ECONOMIC COMMUNITIES


30-38: Martin Grančay

VPLYV KVÓT NA CELKOVÚ UŽITOČNOSŤ V MALOM A VEĽKOM ŠTÁTE – NEOKLASICKÝ GRAFICKÝ MODEL

EFFECTS OF QUOTAS ON TOTAL UTILITY IN SMALL AND LARGE COUNTRIES – A NEOCLASSICAL MODEL


39-52: Miroslava Zamykalová, Soňa Gullová

NOVÉ TRENDY NA VYBRANÝCH ASIJSKÝCH TRZÍCH

NEW TRENDS IN SELECTED ASIAN MARKETS


53-75: Marek Csabay

AKTUÁLNE VÝZVY V POSTAVENÍ TAIWANU VO SVETOVOM HOSPODÁRSTVE

CURRENT CHALLENGES IN THE POSITION OF TAIWAN IN THE WORLD ECONOMY


 76-91: Lucia Kužmová

POTREBUJE SLOVENSKO DOMÁCU VEREJNÚ DIPLOMACIU?

DOES SLOVAKIA NEED DOMESTIC PUBLIC DIPLOMACY?


 92-115:Monika Satková

ORGANIZAČNÉ PROSTREDIE ZAHRANIČNEJ POLITIKY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ORGANIZATIONAL ENVIRONMENT OF SLOVAKIA'S FOREIGN POLICY


 116-134: Eva Jančíková

VYUŽITIE AKREDITÍVOV PRI FINANCOVANÍ MEDZINÁRODNÉHO OBCHODU

USE OF LETTERS OF CREDIT IN INTERNATIONAL TRADE FINANCE


 135-147: Veronika Fodorová, Michal Ščepán

ENVIRONMENTÁLNE VÝCHODISKÁ KLASICKEJ A NEOKLASICKEJ EKONOMICKEJ TEÓRIE A TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ

ENVIRONMENTAL ISSUES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE FRAME OF THE CLASSICAL AND NEO-CLASSICAL ECONOMIC THEORIES