Medzinárodné vzťahy 2/2016 - Slovak Journal of International Relations 2/2016

Year 2016, Volume XIV., Issue 2, pages 120-221

 

Obsah/Contents

120-129: Ardian Durmishi, Nikolay Patonov

ALBÁNSKA FIŠKÁLNA POLITIKA: DOBRÝ PRÍKLAD PRE PERSPEKTÍVU EÚ

ALBANIA’S FISCAL GOVERNANCE: A GOOD EXAMPLE IN EU PERSPECTIVE


130-156: Radoslav Ivančík

TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ SKÚMANIA PROBLEMATIKY HYBRIDNEJ VOJNY – VOJNY 21. STOROČIA

THEORETICAL BACKGROUND FOR THE RESEARCH OF PROBLEMS OF THE HYBRID WAR – THE WAR OF THE 21. CENTURY


157-185: Martina Ponížilová

VYMEZENÍ REGIONÁLNÍCH MOCNOSTÍ BLÍZKÉHO VÝCHODU VE 20. A 21. STOLETÍ

DELIMITATION OF REGIONAL POWERS IN THE MIDDLE EAST IN THE 20TH AND 21ST CENTURY


186-203: Peter Števkov

DÔSLEDKY KONFLIKTU MEDZI USA A RUSKOM Z HĽADISKA PROLIFERÁCIE JADROVÝCH ZBRANÍ

THE IMPACT OF THE CONFLICT BETWEEN THE USA AND RUSSIA ON THE PROLIFERATION OF THE NUCLEAR WEAPONS


204-221: Karol Sorby

PRÍČINY ZNÁRODNENIA SPOLOČNOSTI SUEZSKÉHO PRIEPLAVU

THE CAUSES OF NATIONALIZATION OF THE SUEZ CANAL COMPANY