Medzinárodné vzťahy 4/2020 - Slovak Journal of International Relations 4/2020

Year 2020, Volume XVIII., Issue 4, pages 314-408

 

Obsah/Contents

318-334: Punsara Amarasinghe

ZOBRAZENIE „ORTODOXIE“ V POST-SOVIETSKOM PRIESTORE: AKO VLADIMÍR PUTIN VYUŽÍVA CIRKEV V JEHO PROTIZÁPADNEJ KAMPANI

THE DEPICTION OF “ORTHODOXY” IN POST-SOVIET SPACE: HOW VLADIMIR PUTIN USES THE CHURCH IN HIS ANTI-WESTERN CAMPAIGN


335-353: Marina Akhmetova, Aleksandra Krutova

ROZVOJ INFORMAČNEJ SPOLOČNOSTI AKO FAKTOR EKONOMICKÉHO RASTU: SKÚSENOSTI KRAJÍN EURÓPSKEJ ÚNIE

INFORMATION SOCIETY DEVELOPMENT AS A FACTOR OF ECONOMIC GROWTH: EUROPEAN UNION COUNTRIES EXPERIENCE


354-369: Monika Kochajdová

VYBRATÉ DEBATY SANKČNÉHO PRÁVA

SELECTED DEBATES ON THE LAW OF SANCTIONS


370-383: Lucie Bartošková

NAFTA 2.0 – DOHODA USMCA JAKO POKROČILÁ FORMA EKONOMICKÉ INTEGRACE V SEVEROAMERICKÉM REGIONU?

NAFTA 2.0 – USMCA AS A WAY TOWARDS MORE ADVANCED REGIONAL ECONOMIC INTEGRATION IN NORTH AMERICA?


384-404: Nguh Augustin

ANALÝZA MANAŽOVANIA MIGRÁCIE MEDZI EÚ A AFRIKOU

MIGRATION MANAGEMENT IN EU – AFRICA RELATIONS: AN ANALYSIS