Medzinárodné vzťahy 2/2015 - Journal of International Relations 2/2015

Year 2015, Volume XIII., Issue 2, pages 91-196

 

Obsah/Contents

95-110: MASKUS, Keith E.

PREFERENČNÉ OBCHODNÉ DOHODY A PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA: NEPRESKÚMANÉ PROBLÉMY

PREFERENTIAL TRADE AGREEMENTS AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: UNEXPLORED ISSUES


111-122: PAJTINKA, Erik 

KULTÚRNA DIPLOMACIA A JEJ ORGANIZAČNO-INŠTITUCIONÁLNE MODELY V PRAXI VYBRANÝCH ŠTÁTOV

CULTURAL DIPLOMACY AND ITS ORGANIZATIONAL AND INSTITUTIONAL MODELS IN SELECTED STATES


123-148: GULLOVÁ, Soňa

MŮŽE BÝT V RUSKU DEMOKRACIE?

IS DEMOCRACY IN RUSSIA POSSIBLE?


149-166: VYSLÚŽILOVÁ, Ivana

IMIGRANTI A FRANCÚZSKA SPOLOČNOSŤ: PRÍPAD ALŽÍRČANOV A MAROČANOV

IMMIGRANTS AND THE FRENCH SOCIETY: THE CASE OF ALGERIANS AND MOROCCANS


167-188: VVEINHARDT, Jolita - DABRAVALSKYTE, Jurate

VZŤAH INTERKULTÚRNEJ KOMPETENCIE A INTERNACIONALIZÁCIE NA PRÍKLADE MALÝCH A STREDNÝCH FIRIEM: EXPERTNÉ HODNOTENIE

INTERACTIONS OF INTERCULTURAL COMPETENCE AND INTERNATIONALIZATION ON THE EXAMPLE OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES: AN EXPERT EVALUATION


189-192: HODÁS, Milan

RECENZIA - ROBERT ZBÍRAL: PŘENOS PRAVOMOCÍ ČLENSKÝCH STÁTŮ NA EVROPSKOU UNII: CESTA BEZ ZPÁTEČNÍHO LÍSTKU?

BOOK REVIEW - ROBERT ZBIRAL: THE TRANSFER OF MEMBER STATES’ POWERS TO THE EUROPEAN UNION: A JOURNEY WITHOUT RETURN TICKET?