Medzinárodné vzťahy 4/2015 - Journal of International Relations 4/2015

Year 2015, Volume XIII., Issue 4, pages 299-406

 

Obsah/Contents

303-312: BURIAN, Alexander D.

PROBLÉM ZABEZPEČENIA SVETOVÉHO SYSTÉMU MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV NA EURÓPSKOM KONTINENTE V KONTEXTE PREMENY SVETOVÉHO SYSTÉMU MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV Z JEDNOPOLÁRNEHO NA MNOHOPOLÁRNY

ON SECURING A WORLD SYSTEM OF INTERNATIONAL RELATIONS ON THE EUROPEAN CONTINENT IN THE CONTEXT OF CONVERSION OF THE WORLD SYSTEM OF INTERNATIONAL RELATIONS FROM A UNIPOLAR TO THE MULTIPOLAR ONE


313-332: SORBY, Karol R. 

PALESTÍNSKE ODBOJOVÉ HNUTIE V LIBANONE A „KÁHIRSKÁ DOHODA 1969“

THE PALESTINIAN RESISTANCE MOVEMENT IN LEBANON AND “THE CAIRO AGREEMENT OF 1969”


333-346: HYÁNKOVÁ, Tereza

OD ALŽÍRSKÉHO OSVOBOZENECKÉHO HNUTÍ K MYŠLENCE KABYLSKÉ NEZÁVISLOSTI

FROM THE ALGERIAN LIBERATION MOVEMENT TO THE IDEA OF KABYLE INDEPENDENCE


347-364: HOCH, Tomáš - KOPEČEK, Vincenc - KAŠPAR, Jakub

GRUZIE MEZI EVROPSKOU UNIÍ A RUSKEM

GEORGIA BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND RUSSIA


365-381: KONČIKOVÁ, Veronika

RASTÚCA EKONOMICKÁ ZÁVISLOSŤ TAIWANU NA ČÍNE: DÔVOD NA STRACH?

TAIWAN’S GROWING ECONOMIC DEPENDENCE ON CHINA: A REASON TO FEAR?


382-398: BASKONUS DIREKCI, Tuba - GÖVDELI, Tuncer

VZŤAH MEDZI SPOTREBOU ELEKTRICKEJ ENERGIE A HOSPODÁRSKYM RASTOM V ŠTÁTOCH OECD: PANELOVÁ KOINTEGRAČNÁ ANALÝZA SO ZOHĽADNENÍM PRIEREZOVEJ ZÁVISLOSTI

THE RELATIONSHIP BETWEEN ELECTRICITY CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH IN OECD COUNTRIES: PANEL COINTEGRATION ANALYSIS UNDER CROSS-SECTIONAL DEPENDENCE


399-402: BOROŠOVÁ, Lucia

INFORMÁCIA - MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY 2015: AKTUÁLNE OTÁZKY SVETOVEJ EKONOMIKY A POLITIKY

INFORMATION - INTERNATIONAL RELATIONS 2015: ACTUAL ISSUES OF WORLD ECONOMY AND POLITICS