Medzinárodné vzťahy 1/2014 - Journal of International Relations 1/2014

Year 2014, Volume XII., Issue 1, pages 1-106

 

Obsah/Contents

5-7: LIPKOVÁ, Ľudmila - GRANČAY, Martin

ÚVODNÍK: ČASOPIS MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY V ROKU 2013

EDITORIAL: THE JOURNAL IN 2013


8-25: URBANIAK, Boguslawa

O SOCIÁLNOM DIALÓGU A MOŽNOSTIACH PREDĹŽENIA PRACOVNÉHO ŽIVOTA V EURÓPE

TOPICS CONCERNING SOCIAL DIALOGUE AND THE EXTENSION OF WORKING LIFE IN EUROPE


26-52: ŠKVRNDA, František

O PÔSOBENÍ RUSKEJ FEDERÁCIE AKO SVETOVEJ VEĽMOCI PRI VYTVÁRANÍ MULTIPOLARITY V SÚČASNÝCH MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOCH

ACTIONS OF RUSSIAN FEDERATION AS A WORLD POWER IN CREATING MULTIPOLARITY IN CONTEMPORARY INTERNATIONAL RELATIONS


53-72: ERBENOVÁ, Monika

ČÍNSKA ROZVOJOVÁ POMOC V LATINSKOAMERICKOM REGIÓNE

CHINESE DEVELOPMENT ASSISTANCE IN THE REGION OF LATIN AMERICA


73-84: MAKIYAN, Seyed Nezamuddin - MORADI, Mahvash - LOTFI, Ezatollah

OVPLYVŇUJÚ VÝDAVKY NA ZDRAVOTNÍCTVO HOSPODÁRSKY RAST? DÔKAZY Z VYBRANÝCH ÁZIJSKÝCH KRAJÍN

DOES HEALTH CARE EXPENDITURE AFFECT ECONOMIC GROWTH? EVIDENCE FROM SELECTED ASIAN COUNTRIES


85-96: DRUTAROVSKÁ, Jana

POSTAVENIE ETIKY NA MEDZINÁRODNÝCH FINANČNÝCH TRHOCH

THE STATUS OF ETHICS IN THE INTERNATIONAL FINANCIAL MARKETS


97-100: VALKOVIČOVÁ, Veronika

RECENZIA - LAURA SHEPHERD: RODOVÁ POLITIKA, NÁSILIE A BEZPEČNOSŤ

BOOK REVIEW - LAURA SHEPHERD: GENDER, VIOLENCE AND SECURITY


101-102: GOMBÁR, Eduard

RECENZIA - KAROL R. SORBY: ARABSKÝ VÝCHOD (1918-1945)

BOOK REVIEW - KAROL R. SORBY: ARABIAN MIDDLE EAST (1918-1945)