Medzinárodné vzťahy 2/2014 - Journal of International Relations 2/2014

Year 2014, Volume XII., Issue 2, Pages 107-208

 

Obsah/Contents

111-124: NASROLLAHI, Zahra - MORADI, Mahvash - REZAEI, Hadi

HYPOTÉZA EKOLOGICKÉHO NEOKOLONIALIZMU A PRIAME ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE: DÔKAZY Z VYBRANÝCH ÁZIJSKÝCH ŠTÁTOV

POLLUTION HAVEN HYPOTHESIS AND FOREIGN DIRECT INVESTMENT: EVIDENCE FROM SELECTED ASIAN COUNTRIES


125-149: JURÁSEK, Miroslav 

PODMANIVÁ SÍLA HUNTINGTONOVA KONCEPTU STŘETU CIVILIZACÍ

THE CAPTIVATING POWER OF HUNTINGTON‘S CONCEPT OF CLASH OF CIVILIZATIONS


150-175: MAJEROVÁ, Jana

ODDLŽENIE V KONTEXTE ÚVAH DE LEGE FERENDA NA BÁZE PRÁVNEJ KOMPARATISTIKY

DEBT RELIEF IN THE CONTEXT OF DE LEGE FERENDA REASONING ON THE BASIS OF LEGAL COMPARATISTICS


176-186: MATTOŠ, Boris

K NIEKTORÝM ASPEKTOM VYTVÁRANIA SPOLOČNÝCH ZASTUPITEĽSKÝCH ÚRADOV V KONTEXTE NAJNOVŠIEHO VÝVOJA MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV

ON CREATION OF COMMON REPRESENTATIVE OFFICES IN THE CONTEXT OF LATEST DEVELOPMENTS IN INTERNATIONAL RELATIONS


187-197: MERIČKOVÁ, Laura

MÄKKÁ A TVRDÁ MOC – O VYBRANÝCH OTÁZKACH POSUDZOVANIA KRITÉRIÍ MÄKKEJ MOCI

SOFT POWER AND HARD POWER – ON SELECTED ASPECTS OF SOFT POWER CRITERIA


198-202: SORBY, Karol R.

RECENZIA - EDUARD GOMBÁR A LUKÁŠ PECHA: DĚJINY IRÁKU

BOOK REVIEW - EDUARD GOMBAR AND LUKAS PECHA: THE HISTORY OF IRAQ


203-204: MURA, Ladislav

RECENZIA - IVETA UBREŽIOVÁ, INGRIDA SEDLIAKOVÁ A ANDREA UBREŽIOVÁ: MEDZINÁRODNÝ MANAŽMENT A PODNIKANIE

BOOK REVIEW - IVETA UBREZIOVA, INGRIDA SEDLIAKOVA AND ANDREA UBREZIOVA: INTERNATIONAL MANAGEMENT AND BUSINESS