Medzinárodné vzťahy 3/2014 - Journal of International Relations 3/2014

Year 2014, Volume XII., Issue 3, Pages 209-296

 

Obsah/Contents:

213-236: KOREZ-VIDE, Romana

PRESADZOVANIE MÄKKEJ SILY A KULTÚRNEJ DIPLOMACIE V SÚČASNÝCH MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOCH: PRÍPAD SLOVINSKA A ESTÓNSKA

ENFORCEMENT OF SOFT POWER AND CULTURAL DIPLOMACY IN CONTEMPORARY INTERNATIONAL RELATIONS: THE CASE OF SLOVENIA AND ESTONIA


237-253: SORBY, Karol R.

ANWAR AS-SADAT A PRÍČINY VEDÚCE K VOJNE V OKTÓBRI 1973

ANWAR AS-SADAT AND THE FACTORS LEADING TO THE WAR OF OCTOBER 1973


254-271: MICHALÁK, Tomáš

PALESTÍNČANIA, OBČIANSKA VOJNA V LIBANONE A SÝRSKA INTERVENCIA (1976)

PALESTINIANS, CIVIL WAR IN LEBANON AND THE SYRIAN INTERVENTION (1976)


272-284: BACULÁKOVÁ, Kristína

KOMPARÁCIA TEORETICKÉHO VYMEDZENIA A POSTAVENIA KREATÍVNEHO PRIEMYSLU V NÁRODNEJ EKONOMIKE FÍNSKA A SLOVENSKA

COMPARISON OF THEORETICAL DEFINITION AND STATUS OF CREATIVE INDUSTRY IN THE NATIONAL ECONOMIES OF FINLAND AND SLOVAKIA


285-288: HODÁS, Milan

RECENZIA - ONDREJ HAMUĽÁK: INTEGRUJÍCÍ SE EVROPA A SUVERENITA ČESKÉ REPUBLIKY

BOOK REVIEW - ONDREJ HAMULAK: AN INTEGRATING EUROPE AND THE SOVEREIGNTY OF THE CZECH REPUBLIC


289-292: LIPKOVÁ, Ludmila

RECENZIA - LENKA FOJTÍKOVÁ A KOLEKTÍV: POSTAVENÍ EVROPSKÉ UNIE V PODMÍNKÁCH GLOBALIZOVANÉ SVĚTOVÉ EKONOMIKY

BOOK REVIEW - LENKA FOJTIKOVA (ED.): POSITION OF THE EUROPEAN UNION IN THE GLOBALIZED WORLD ECONOMY